НовиниПринтирай

Докладна записка за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местни данъци и такси

От инж. Сашо Иванов - Кмет на Община Сапарева баня

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 и чл.27, ал.4 и 5 от Закона за месно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/; чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
                                                             
                                                          МОТИВИ:
1. Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата:
С Решение №5/05.04.2012г. по конституционно дело №13/2011г. Конституционния съд на РБългария обяви за противоконституционни ал. 4 и ал. 5 на чл. 61с от Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 117/1997 г., последно изм., ДВ, бр. 39/2011 г.). Цитираните разпоредби регламентираха минимален размер на туристическия данък независимо от това дали облагаемият туристически обект се използва.
С Решение №17 по протокол №5 от 27.02.2008г. на ОбС-гр.Сапарева баня е приета Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня. Същата е многократно изменяна и допълвана, но не съдържа разпоредба отнасяща се до контрол по отразяване на реално реализираните нощувки. Това обуславя необходимостта да бъде приета разпоредба в подзаконовия нормативен акт регламентираща контрол по отразяване на реализираните нощувки във водения регистър от лицето, извършващо дейност в туристическия обект.

2.Цели, които се поставят:
Установяване на коректност към данъчнозадължените лица, подаващи декларация за облагане с туристически данък /по образец/ в срок до 30 януари всяка година за предходнта календарна година. Лицата, предоставящи нощувки в средства за подслон и места за настаняване да подават справка - декларация, в която реално да отразят реализираните нощувки. Оптимизиране на събираемостта на местен месечен туристически данък от лица, предоставящи нощувки в средства за подслон и места за настаняване

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства.

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Подобряване на събираемостта на местен месечен туристически данък от лица, предоставящи нощувки в средства за подслон и места за настаняване , на база броя на реализираните нощувки и съобразно определения от общински съвет размер на данъка.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложения проект е изготвен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на РБългария, както и със Закона за местните данъци и такси и Закона за туризма.
Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет гр.Сапарева баня да вземе следното

                                                                                  Проект !
                                                                                 РЕШЕНИЕ

І.Общински съвет - гр.Сапарева баня изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №17 по протокол №5 от 27.02.2008г. на ОбС-гр.Сапарева баня, както следва:

1.Чл.33а, ал.1, т.1 се изменя така:
/1/. Категория 1 звезда - 0,45 лв. за нощувка

2. Чл.33а, ал.1, т.2 се изменя така:

/2/. Категория 2 звезди - 0,50 лв. за нощувка

3. Чл.33а, ал.1, т.3 се изменя така:
/3/. Категория 3 звезди - 0,55 лв. за нощувка

4. В чл.33а, ал.4 и 5 се отменят.

5. Създава се нов чл.33 б, със следният текст:
Чл.33б (1) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки.
(2). Същият регистър съдържа следните реквизити:
1. Регистрационен номер;
2. Име, презиме, фамилия на отседналото лице;
3. В коя стая е настанено отседналото лице и съответните промени;
4. Дата на пристигане на отседналото лице;
5. Дата на отпътуване на отседналото лице;
6. Брой нощувки на отседналото лице;
7. Дата и година на раждане на отседналото лице;
8. ЕГН / ЕНЧ на отседналото лице
9. Начин на плащане;
10. Номер на съответния платежен документ;
11. Подпис на лицето, което управлява туристическия обект.

(3) Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на община или от оправомощено от него длъжностно лице в срок до десето число на месеца.

6. Създава се нов чл.33 в, със следният текст:
Чл.33в (1) Всички туристически обекти са длъжни до десето число на следващия месец да подават в общинската администрация справка - декларация /по образец/ за реализираните нощувки.
(2) Образецът на справката - декларация се утвърждава всяка година със заповед на кмета на общината.
(3) Данните в справката се отнасят за предходният месец.
(4) Справките - декларации се подават в два екземпляра и се подписват от упълномощени лица, като за тази цел предварително се представи нотариално заверено пълномощно.
(5) По молба на заинтересованото лице може да се продължи определения срок преди изтичането му, ако това се налага по уважителни причини. За целта се подава молба за удължаване на срока за подаване на справката - декларация.

7. Създава се нов чл.33 г, със следният текст:

Чл.33г В случаите, когато има надвнесена туристическа такса се подава писмено искане за възстановяване на надвнесена сума.

8. Създава се нов чл.83б, със следният текст:
„Чл.83б (1) Хотелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон на територията на Община Сапарева баня не води заверен от общината регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.
(2) Който при извършване на хотелиерство в място за настаняване или туристическа хижа на територията на Община Сапарева баня не води заверен от общината регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.
(3) Хотелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон не е отразил реализирани нощувки във водения от него регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.
(4) Който при извършване на хотелиерство в място за настаняване или туристическа хижа не е отразил реализирани нощувки във водения от него регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв."

ІІ. Изменението по т. І, т.1,2,3 от настоящето решение влиза в сила от 01.01.2013 г.

Вносител:
/инж.Сашо Иванов - Кмет на Община Сапарева баня/

Съгласувал:
/К. Николов - мл. юрисконсулт/

Изготвил:
/К. Николов - мл. юрисконсулт/