Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 27.04.2023 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в залата на Общински съвет Сапарева баня

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.04.2023г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  залата на  Общински съвет Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-27/  27.03.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Приемане на Краткосрочна (2023 - 2026г.) и Дългосрочна (2022 -2032г.)  програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Сапарева баня

2.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-30/  18.04.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Приемане на докладите на Народните читалища на територията на община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през  2022 г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година.

3.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-31/ 20.04.2023г.                                                                                                            

       ОТНОСНО: Продажба на имоти частна общинска собственост чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване

4.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-405-6/ 20.04.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО:Принципно съгласие за предоставяне на право на ползване на минерална вода

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-170-6/ 20.04.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

6.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-487-6/ 20.04.2023г.                                                                                                             

   ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

7.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-183-7 20.04.2023г.                                                                                                             

   ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

8.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. З-669-2/ 20.04.2023г.                                                                                                            

   ОТНОСНО: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

9.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-847-1/ 20.04.2023г.                                                                                                            

    ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на предварително съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура- „ Външно електрозахранване /въздушен електропровод/ на обект: „цех за преработка на дървесина и водоплътна изгребна яма”, находящ се в поземлен имот с индификатор №62520.100.20, м.”Турските гробища” по КК на с.Ресилово, община Сапарева баня

10.  Други

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин