НовиниПринтирай

Заповед № 187/08.05.2012

На основание чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс Община Сапарева баня съобщава на:
Цветелина Тодорова Георгиева, че със Заповед № 187/08.05.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.31.56, местност „Черемидарнико" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на две вилни сгради за настаняване на туристи, с възложители Елена Кирилова Годинова и Костадин Йорданов Коритаров.

Преписката се намира в община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.3, ново крило, дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" и може да се разгледа от заинтересуваните.

Заповедта може да се обжалва от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването и на официалната Интернет страница на Община Сапарева баня, чрез Община Сапарева баня до Административен съд гр.Кюстендил.