НовиниПринтирай

Заповед № 112/21.03.2012

На основание чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс Община Сапарева баня съобщава на:
Иво Грозданов Станчев, че със Заповед № 112/21.03.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-197 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХVІІІ-198, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.653 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня , с Възложители Кирил Костадинов Серафимов и Катерина Василева Серафимова.

Преписката се намира в община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.3, ново крило, дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" и може да се разгледа от заинтересуваните.

Заповедта може да се обжалва от лицето в 14 дневен срок от съобщаването и на официалната Интернет страница на Община Сапарева баня, чрез Община Сапарева баня до Административен съд гр.Кюстендил.