Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №41 от 26.01.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъците и писмо Изх.№11770-10338 / 07.11.2022 година на РИОСВ София;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

                                                                                   РЕШЕНИЕ 628

 

 

1. Общински съвет Сапарева баня отменя Решение № 559, обективирано в Протокол  № 35 / 25.08.2022 г., поради неизпълнение на разпоредбите на чл. 82, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема Програма за управление на отпадъците в Община Сапарева баня за периода 2021 – 2028 г.

3. Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня ежегодно до 31 март да внася пред Общински съвет отчет за изпълнението на Програмата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 629

 

 

1.    Общински съвет град Сапарева баня дава съгласието си да се отпусне временно безлихвен заем  в размер на до 45 965 лева от временно свободни средства от общинския бюджет, с които да се финансира плащане по проект Топъл обяд в Община Сапарева баня“, с рег. № BG05SFPR003-1.001-0093, който се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, като срокът за погасяване на заема да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 г.

 

2.Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши всички необходими последващи действия по изпълнение на Решението.

 

3.Предвид социалната значимост и с цел  защита на особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда на основание чл.60 ал.1, предложение пето от АПК, Общински съвет допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сапарева баня, проведено на [26.01.2023г],  Протокол № [41] , т [2] от дневния ред по докладна  записка № [Д-2] / [12.01.2023г.] при кворум от [13] общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с [13] гласа „за”, [0] гласа „против” и [0] гласа„въздържали се”, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Сапарева баня.

 

 

 

 

Гласували:

 

Г-н Светослав Андреев – „ЗА”

Г-н Орлин Пехливански – „ЗА”

Г-н Ивайло Станикин - „ЗА”

Г-н Иван Базиргянов - „ЗА”

Г-н Явор Дамянов – „ЗА”

Г-н Никола Фарфаров- „ЗА”

Г-жа Силвия Гладникова – „ЗА”

Г-н Йордан Чучуганов – „ЗА”

Г-н Иван Куйов – „ЗА”

Г-н Николай Мертекчийски- „ЗА”

Г-н Любен Кръстев – „ЗА”

Г-н Любомир Георгиев – „ЗА”

Г-н Васил Маргин – „ЗА”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.2,  чл.21, ал.1, т.23 и чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 - „Грижа в дома" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 630

 

1.    Дава съгласието си Община Сапарева баня да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г„ процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 - „Грижа в дома";

2.    Разкрива на територията на Община Сапарева баня, интегрирана здравно-социална услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома", като част от политиката по социално включване на Община Сапарева баня, с продължителност на услугата 13 (тринадесет) месеца, считано от 01.05.2023 г.;

3. Възлага на кмета на Община Сапарева баня да подпише Акт за възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ), която ще се предоставя по проект „Грижа в дома в община Сапарева баня", финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021 - 2027", както и всички документи необходими за изпълнението на услугата.

4.Възлага на кмета на Община Сапарева баня да извърши всички правни и фактически действия необходими за подготовката и реализиране на проектното предложение от страна на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2, ал.4  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал.3, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал.1, ал.4 и чл. 100, ал.9 от ППЗСПЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 631

            1.Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо ползване по Приложение 1 – Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване за 2023/2024 стопанска година;

           2. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване по Приложение 2 – Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2023/2024 стопанска година;

          3. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години, считано от 01.10.2023 година.

         4. Общински съвет дава съгласие, останалите  свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем, чрез търг за срок от една стопанска година, в който се допускат до участие само собствениците на пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

         5.  Останалите след провеждане на търга по т.4 свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред определен в ППЗСПЗЗ.

        6. Приема правила за ползване на мери пасища и ливади от Общински поземлен фонд на територията на община Сапарева баня за 2023/2024 стопанска година – Приложение 3.

       7. Приема годишен план за паша  за 2023/2024 стопанска година на община Сапарева баня – Приложение 4.

      8.Определя годишни наемни цени за ползване на мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2023/2024 година в размер на  14,00 лева за мери и пасища и 22,00 лева за ливади на декар.

        9. Общински съвет гр. Сапарева баня, възлага на Кмета на община Сапарева баня да  извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

      10.Списъците одобрени с Решение на общински съвет Сапарева баня да се обявят в сградата  на община, Сапарева баня, кметствата в с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово и да се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 01.03.2023 година.

                                                                                   

        Приложение 1

СПИСЪК

на имотите общинска собственост представляващи мери, пасища и ливади определени за общо  ползване  по смисъла на ЗСПЗЗ на Общински съвет гр.Сапарева Баня  за 2023-2024 година

 

І. Общински съвет гр.Сапарева баня определя за общо ползване по смисъла на ЗСПЗЗ следните имоти представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

                 За землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

1.Имот с идентификатор 65365.47.6, с площ 176кв.м., н.т.п.: пасище.

2.Имот с идентификатор 65365.33.20,  м.„Рударски път“с площ 332кв.м., н.т.п.: пасище.

3.Имот с идентификатор 65365.26.49,м.“Ридо“ с площ 609кв.м., н.т.п.: пасище.

4.Имот с идентификатор 65365.33.238, с площ 229кв.м., н.т.п.: пасище.

5.Имот с идентификатор 65365.33.202, с площ 80кв.м., н.т.п.: пасище.

6.Имот с идентификатор 65365.31.66,  м. „Фудиня“ с площ 337кв.м., н.т.п.: пасище.

7.Имот с идентификатор 65365.23.498,м. „Вадите“ с площ 968кв.м., н.т.п.: пасище.

8.Имот с идентификатор 65365.2.44,м.”Краище” / „Криви дол“/ с площ 181кв.м., н.т.п.: пасище.

9.Имот с идентификатор 65365.25.377, с площ 522кв.м., н.т.п.: пасище.

10. Имот с идентификатор 65365.24.197, м. ”Кован таш”, с площ 409 кв.м., н.т.п.: ливада.

11.Имот с идентификатор 65365.210.231, с площ 485 817 кв.м., н.т.п.: високопланинско пасище.

12. Имот с идентификатор 65365.210.158, м. ”Св.Стефан”, с площ 12 251 кв.м., н.т.п.: ливада.

13.Имот с идентификатор 65365.29.130, м. „ Ридо”.с площ 1 580кв.м., н.т.п.: пасище, 

14.Имот с идентификатор 65365.29.55, с площ 1 276кв.м., н.т.п.: пасище,  м. „Ридо”.

Б/ За землището на  с.Сапарево, община Сапарева баня

1.Имот с номер 65379.18.416, м. „Под Бански път”, с площ  550  кв.м. н.т.п.: пасище, категория VІ

2. Имот с номер  65379.54.588 , м. „Лъкатица”, с площ 200  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

3. Имот с номер  65379.45.93, м. „Джуганица”, с площ  449  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІІІ

4. Имот с номер  65379.49.50 , м. „Над селото”, с площ  643   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

5. Имот с номер  65379.49.52 , м. „Над селото”, с площ 295   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

6. Имот с номер 65379.601.591 , м. „Семчин”, с площ 605  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

7. Имот с номер 65379.45.118 , м. „Крами дол”, с площ 716  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

8. Имот с номер 65379.63.16 , м. „Душкевица”, с площ 581  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

9. Имот с номер 65379.21.1 , м. „Пазарски път”, с площ 689  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

10. Имот с номер 65379.21.45 , м. „Рударски път”, с площ 381  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 65379.21.48 , м. „Рударски път”, с площ 327  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 65379.21.49, м. „Рударски път”, с площ 384  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

13. Имот с номер 65379.21.60 , м. „Рударски път”, с площ 268  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

14. Имот с номер 65379.21.61 , м. „Рударски път”, с площ 341  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

15. Имот с номер 65379.21.92 , м. „Рударски път”, с площ 752  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

16. Имот с номер 65379.21.97 , м. „Пазарски път”, с площ 825  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

17. Имот с номер 65379.21.103 , м. „Пазарски път”, с площ 481  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

18. Имот с номер 65379.21.105 , м. „Пазарски път”, с площ 226  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

19. Имот с номер 65379.21.121 , м. „Гьоло”, с площ 513  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

20 Имот с номер 65379.21.170 , м. „Рударски път”, с площ 318  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

21. Имот с номер 6537927.42 , м. „Пазарски път”, с площ 583  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

22. Имот с номер 65379.28.7 , м. „Ханчето”, с площ 633  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

23. Имот с номер 65379.29.11 , м. „Душкевица”, с площ 497  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

24. Имот с номер 65379.29.36 , м. „Душкевица”, с площ 165  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

25. Имот с номер 65379.29.42 , м. „Душкевица”, с площ 242  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

26. Имот с номер 65379.34.7 , м. „Стубело”, с площ 990  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

27. Имот с номер 65379.35.4 , м. „Стубело”, с площ 743  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

28. Имот с номер 65379.35.24 , м. „Завоя”, с площ 511  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

29. Имот с номер 6537938.38 , м. „Пръдла”, с площ 740  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

30. Имот с номер 65379.38.41 , м. „Завоя”, с площ 965  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

31. Имот с номер 65379.38.43 , м. „Белата ракита”, с площ 673  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

32. Имот с номер 65379.38.61 , м. „Белата ракита”, с площ 363  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

33. Имот с номер 65379.45.52 , м. „Крами дол”, с площ 373  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

34. Имот с номер 65379.45.122 , м. „Крами дол”, с площ 207  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

35. Имот с номер 65379.54.441 , м. „Лакатица”, с площ 198  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

36. Имот с номер 65379.54.430, м. „Лъкатица”, с площ 83 383  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

37. Имот с номер 65379.54.613, м. „Белите камънчета”, с площ 5 907кв.м. н.т.п.: пасище.

38. Имот с номер 65379.600.324, м. „Копана могила”, с площ 3 818  кв.м. н.т.п.: пасище, категория  VІІІ

39. Имот с номер 65379.607.325, м. „Шумнати рид ”, с площ 68 198 кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

40. Имот с номер 65379.607.328, м. „Шумнати рид”, с площ 18 182 кв.м. н.т.п.: пасище, категория ІХ

41. Имот с номер 65379.607.331, м. „Дърляница”, с площ 42 770 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

42. Имот с номер 65379.3.339, м. „Шарбан”, с площ 6 112 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

43. Имот с номер 65379.6.360 , м. „Семчин дере”, с площ 1 767 кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІІІ

44. Имот с номер 65379.6.364 , м. „Семчин”, с площ  1 348  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория V

45. Имот с номер 65379.609.386  , м. „Джубрена”, с площ 3 272  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

46. Имот с номер 65379.609.389 , м. „Джубрена”, с площ  24 529 кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

47. Имот с номер 65379.13.390 , м. „Джубрена”, с площ 21 043  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория VІ

48. Имот с номер  65379.25.400 , м. „Под бърдо”, с площ  17 390 кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

49. Имот с номер 65379.18.415 , м. „Под Бански път”, с площ 5 691  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

50. Имот с номер  65379.610.426 , м. „Марко”, с площ 16 043  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

51. Имот с номер  65379.54.431 , м. „Лъкатица”, с площ 16 694  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

52. Имот с номер  65379.54.477 , м. „Ръжана”, с площ 8 167  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

53. Имот с номер  65379.54.492 , м. „Белите камъчета”, с площ 6 628  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

54. Имот с номер  65379.54.493 , м. „Белите камъчета”, с площ 196 305  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

55. Имот с номер  65379.54.495 , м. „Клинчар”, с площ  8 039  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

56. Имот с номер  65379.54.497 , м. „Белите камъчета”, с площ  6 516  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

57. Имот с номер  65379.54.499 , м. „Белите камъчета”, с площ 4 486  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

58. Имот с номер  65379.54.502 , м. „Сапареваска вада”, с площ  4 509  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

59. Имот с номер  65379.54.503 , м. „Сапаревска вада”, с площ  4 863  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

60. Имот с номер  65379.1.516 , м. „Душкевица”, с площ  21 474  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

61. Имот с номер  65379.9.525 , м. „Стубело”, с площ 1 396  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

62. Имот с номер  65379.54.545 , м. „Лъкатица”, с площ  128 839  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

63. Имот с номер  65379.54.546 , м. „Лъкатица”, с площ 10 169  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

64. Имот с номер  65379.5.233 , м. „Църцорко малия друм”, с площ 1 091  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория V

65. Имот с номер  65379.31.565 , м. „Прогоно”, с площ  470  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

66. Имот с номер  65379.31.571 , м. „Прогоно”, с площ 809  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

67. Имот с номер  65379.47.11 , м. „Над селото”, с площ 672   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІІІ

68. Имот с номер  65379.49.35 , м. „Над селото”, с площ 626   кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

69. Имот с номер  65379.49.49, м. „Над селото”, с площ 90   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

70. Имот с номер  65379.49.53 , м. „Над селото”, с площ  6 159   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

71. Имот с номер  65379.54.457 , м. „Точиларска река”, с площ 132 814  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

72. Имот с номер  65379.54.461 , м. „Точиларска река”, с площ 109 955  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

73. Имот с номер  65379.54.462 , м. „Точиларска река”, с площ 65 714  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

74. Имот с номер  65379.54.466 , м. „Айдаров Валог”, с площ 158 844  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

75. Имот с номер  65379.54.555 , м. „Точиларска река”, с площ  5 562 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория  Х

76. Имот с номер  65379.54.604 , м. „Точиларска река”, с площ 101 440  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

77. Имот с номер  65379.54.606 , м. „Лъкатица”, с площ 133 146  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

78. Имот с номер  65379.601.608, м.”Солище”, с площ 2 406  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

79. Имот с номер  65379.54.609 , м. „Стубело”, с площ 30 977 кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

80. Имот с номер  65379.54.610 , м. „Белите камъчета”, с площ 16 712  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

81. Имот с номер  65379.54.611 , м. „Белите камъчета”, с площ 14 031  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

82. Имот с номер  65379.54.612 , м. „Белите камъчета”, с площ 212 236  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

83. Имот с номер  65379.54.614 , м. „Белите камъчета”, с площ 16 330  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

84. Имот с номер  65379.54.615 , м. „Марко”, с площ 54 674  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

85. Имот с номер  65379.54.616 , м. „Марко”, с площ 159 621  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

86. Имот с номер  65379.54.617 , м. „Лъкатаица”, с площ 4 059  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

87. Имот с номер  65379.54.618 , м. „Лъкатица”, с площ 7 936  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

88. Имот с номер  65379.54.619 , м. „Лъкатица”, с площ 7 219  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

89. Имот с номер  65379.54.622 , м. „Марко”, с площ 2 056 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

90. Имот с номер  65379.607.632 , м. „Дъбов валог”, с площ 2 520  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

91. Имот с номер  65379.609.378 , м. „Душкевица”, с площ 16 523  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

92. Имот с номер  65379.25.437 , м. „Под бърдо”, с площ 582  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

93. Имот с номер  65379.616.541 , м. „Крами дол”, с площ 4 026  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория  VІІІ

94. Имот с номер  65379.31.583 , м. „Прогоно”, с площ 163  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

95. Имот с номер  65379.48.3 , м. „Над селото”, с площ 2 993  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория VІІІ

96. Имот с номер  65379.1.332 , м. „Душкевица”, с площ 47 024  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

97. Имот с номер  65379.6.363 , м. „Семчин дере”, с площ 506 кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІІІ.

98. Имот с номер  65379.13.372 , м. „Джубрена”, с площ 41 714 кв.м. н.т.п.: пасище,  категория VІ

99. Имот с номер  65379.54.479 , м. „Ръжана”, с площ 29 980  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

100. Имот с номер  65379.54.480 , м. „Ръжана”, с площ 10 011  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

101. Имот с номер  65379.54.481 , м. „Ръжана”, с площ 15 657  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

102. Имот с номер  65379.54.482 , м. „Ръжана”, с площ 5 788  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

103. Имот с номер  65379.54.483 , м. „Ръжана”, с площ 5 284  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

104. Имот с номер  65379.54.484 , м. „Ръжана”, с площ 3 141  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

105. Имот с номер  65379.54.489 , м. „Белите камъчета”, с площ 6 917  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

106. Имот с номер  65379.54.498 , м. „Белите камъчета”, с площ 45 087  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

107. Имот с номер  65379.6.518 , м. „Семчин дере”, с площ 148  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория VІІІ

108. Имот с номер  65379.37.527 , м. „Джубрена”, с площ 29 189  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория VІ

109. Имот с номер  65379.610.542 , м. „Лъкатица”, с площ 46 135  кв.м. н.т.п.: пасище, категория ІХ

110. Имот с номер  65379.610.543 , м. „Лъкатица”, с площ 14 560  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

111. Имот с номер  65379.610.544 , м. „Лъкатица”, с площ 274 909  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

112. Имот с номер  65379.36.2 , м. „Джубрена”, с площ 1 971  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ.

113. Имот с номер  65379.42.11 , м. „Куманов дол”, с площ 6 746  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория ІХ

114. Имот с номер 65379.60.534 , м. „Над селото”, с площ 17 388  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

115. Имот с номер 65379.6.52 , м. „Семчино”, с площ 1 734  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

116. Имот с номер 65379.29.48 , м. „Душкевица”, с площ 838  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

117. Имот с номер 65379.45.37 , м. „Крами дол”, с площ 1 908  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

118. Имот с номер 65379.45.121 , м. „Крами дол”, с площ 579  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

119. Имот с номер 65379.45.124 , м. „Крами дол”, с площ 255  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

120. Имот с номер 65379.47.7 , м. „Над селото”, с площ 432  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

121. Имот с номер 65379.47.14 , м. „Над селото”, с площ 2 570  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

122. Имот с номер 65379.48.5 , м. „Над селото”, с площ 456  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІІІ

123. Имот с номер 65379.49.8 , м. „Над селото”, с площ 482  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

124. Имот с номер 65379.49.11 , м. „Над селото”, с площ 808  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

125. Имот с номер 65379.49.12 , м. „Над селото”, с площ 6 110  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

126. Имот с номер 65379.49.13 , м. „Над селото”, с площ 719  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

127. Имот с номер 65379.49.14 , м. „Над селото”, с площ 4 166  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

128. Имот с номер 65379.49.31 , м. „Над селото”, с площ 16  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

129. Имот с номер 65379.49.33 , м. „Над селото”, с площ 23  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

130. Имот с номер 65379.49.42 , м. „Над селото”, с площ 306  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

131. Имот с номер 65379.49.143 , м. „Над селото”, с площ 5 044  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

132. Имот с номер 65379.49.45 , м. „Над селото”, с площ  976  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

За землището на с.Овчарци, община Сапарева баня

1. Имот с номер  53254.29.135 , м. „Беговица”, с площ   391   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

2. Имот с номер  53254.29.145 , м. „Беговица”, с площ   954   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

3. Имот с номер  53254.30.19 , м. „Кузни бунар”, с площ   572   кв.м. н.т.п.: пасище,  категория Х

4. Имот с номер 53254.13.58 , м. „Рафуденица”,  с площ  894  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

5. Имот с номер 53254.13.88,  м. „Чучките”,  с площ  680  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

6. Имот с номер 53254.15.44 , м. „Фудиня”,  с площ  259  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

7. Имот с номер 53254.16.33 , м. „Дръндарица”,  с площ  362  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

8. Имот с номер 53254.17.126 , м. „Прогоно”,  с площ  782  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

9. Имот с номер 53254.17.129 , м. „Прогоно”,  с площ  669  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

10. Имот с номер 53254.17.134 , м. „Прогоно”,  с площ  279  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

11. Имот с номер 53254.17.135 , м. „Прогоно”,  с площ  529  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

12. Имот с номер 5325417.136 , м. „Прогоно”,  с площ  221  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

13. Имот с номер 53254.17.137 , м. „Прогоно”,  с площ  327  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

14. Имот с номер 53254.18.25 , м. „Горица”,  с площ  655  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

15. Имот с номер 53254.18.223 , м. „Дабевица”,  с площ  67  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

16. Имот с номер 53254.18.240 , м. „Дабо”,  с площ  899  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

17. Имот с номер 53254.18.263 , м. „Мерата”,  с площ  334  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

18. Имот с номер 53254.18.294 , м. „Грабежо”,  с площ  687  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

19. Имот с номер 53254.19.27 , м. „През реката”,  с площ  264  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

20. Имот с номер 53254.20.130 , м. „Горица”,  с площ  829  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

21. Имот с номер 53254.28.62 , м. „Фудиня”,  с площ  222  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

22. Имот с номер 53254.10.142 , м. „Джерман”, с площ  8 559  кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

23. Имот с номер 53254.40.34 , м. „Алачица” с площ  1 485   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

24. Имот с номер 53254.27.74, м. „Горен рид”, с площ  10 745   кв.м.н.т.п.: пасище,  категория Х

25. Имот с номер 53254.10.96, м. „Горен рид”, с площ  10 745   кв.м. н.т.п.: пасище,  категория Х

26. Имот с номер 53254.27.74, м. „Горен рид”, с площ  10 745  кв.м. н.т.п.: пасище,  категория н.т.п.: пасище,  категория V

27. Имот с номер  53254.17.46 , м. „Селище” с площ   222   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

28. Имот с номер  53254.27.26 , м. „Могилите”, с площ   1 728   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

29. Имот с номер  53254.27.29 , м. „Горен рид”, с площ    844   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

30. Имот с номер  53254.27.44 , м. „Горен рид”, с площ   195   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

31. Имот с номер  53254.27.48, м. „Горен рид”, с площ   288   кв.м. н.т.п.: пасище, категория Х

32. Имот с номер  53254.27.51 , м. „Горен рид”, с площ   334   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория Х

33. Имот с номер  53254.28.32 , м. „Герено”, с площ   392   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

34. Имот с номер  53254.29.97 , м. „Беговица”, с площ   893   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

35. Имот с номер 53254.10.143 , м. „Джерман”,  с площ 54 047  кв.м. н.т.п.: деградирала  ливада,  категория  ІХ

36. Имот с номер 53254.10.152 , м. „Джерман”,  с площ 574  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

37.  Имот с номер 53254.22.64 , м. „През реката”,  с площ 1 027  кв.м. н.т.п.: изоставена ливада,  категория  VІ

38. Имот с номер 53254.51.65 , м. „През реката”,  с площ 1 449  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

39.  Имот с номер 53254.23.69 , м. „Прогоно”,  с площ  1 080  кв.м. н.т.п.:  изоставена ливада,  категория VІ

40. Имот с номер 53254.26.79 , м. „Св.Богородица”,  с площ   4 371  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

41. Имот с номер 53254.26.177 , м. „Св.Богородица”,  с площ  575  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х.

42. Имот с номер 53254.26.178 , м. „Св.Богородица”,  с площ  9 492  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

43. Имот с номер 53254.14.72 , м. „Блатото”,  с площ  530  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

44. Имот с номер 53254.14.103 , м. „Блатото”,  с площ  1 743  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

45. Имот с номер 53254.14.117 , м. „Блатото”,  с площ  5 234  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

46. Имот с номер 53254.14.127 , м. „Фудиня”,  с площ  3 716  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

47. Имот с номер 53254.14.268 , м. „Блатото”,  с площ 3 229  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

48. Имот с номер 53254.14.279 , м. „Прогоно”,  с площ  37  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

49. Имот с номер 53254.14.300 , м. „Прогоно”,  с площ  1 938  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

50. Имот с номер 53254.14.316 , м. „Блатото”,  с площ  4 110  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

51. Имот с номер 53254.14.320 , м. „Прогоно”,  с площ  1 048  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

52. Имот с номер 53254.14.322 , м. „Прогоно”,  с площ  7 932  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория ІХ

53. Имот с номер 53254.14.337 , м. „Фудиня”,  с площ  2 956  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

54. Имот с номер 53254.15.31 , м. „Банско”,  с площ  584  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

55. Имот с номер 53254.16.111 , м. „Мерата”,  с площ  7 674  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

56. Имот с номер 53254.16.127 , м. „Мерата”,  с площ  779  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

57. Имот с номер 53254.16.140 , м. „Мерата”,  с площ  1 939  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

58. Имот с номер 53254.17.84 , м. „Стубело”,  с площ  1 603  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

59. Имот с номер 53254.17.111 , м. „Прогоно”,  с площ  973  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

60. Имот с номер 53254.17.113 , м. „Селище”,  с площ  2 504  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

61. Имот с номер 53254.17.127 , м. „Прогоно”,  с площ  1 099  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

62. Имот с номер 53254.18.111 , м. „Дабевица”,  с площ  1 568 кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

63. Имот с номер 53254.18.209 , м. „Грабежо”,  с площ  2 037  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

64. Имот с номер 53254.18.216 , м. „Дабевица”,  с площ  233  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

65. Имот с номер 53254.18.220 , м. „Грабежо”,  с площ  348  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

66. Имот с номер 53254.18.280 , м. „Дабевица”,  с площ  92  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

67. Имот с номер 53254.19.9 , м. „През реката”,  с площ  1 554  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

68. Имот с номер 53254.19.12 , м. „През реката”,  с площ  280  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

69. Имот с номер 53254.19.18 , м. „Горица”,  с площ  25  кв.м. н.т.п.: изоставена ливада,  категория VІ

70. Имот с номер 53294.19.19 , м. „Горица”,  с площ  1 331  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

71. Имот с номер 53254.19.20 , м. „Горица”,  с площ  1 565  кв.м. н.т.п.:  изоставена ливада,  категория VІ

72. Имот с номер 53254.19.22 , м. „Горица”,  с площ  802  кв.м. н.т.п.: изоставена ливада,  категория VІ

73. Имот с номер 53254.19.23 , м. „През реката”,  с площ  2 705  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

74. Имот с номер 53254.20.21 , м. „Горица”,  с площ  1 873  кв.м. н.т.п.: ливада, категория VІ

75. Имот с номер 53254.20.110 , м. „Мосто”,  с площ  1 081  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

76. Имот с номер 53254.20.113 , м. „Горица”,  с площ  369  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

77. Имот с номер 53254.20.135 , м. „Горица”,  с площ  830  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

78. Имот с номер 53254.20.136 , м. „Горица”,  с площ  1 686  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

79. Имот с номер 53254.20.141 , м. „Горица”,  с площ  3 654  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

80. Имот с номер 53254.20.143 , м. „Мосто”,  с площ  642  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

81. Имот с номер 53254.20.145 , м. „Горица”,  с площ  2 197  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

82. Имот с номер 53254.20.148 , м. „Горица”,  с площ  1 665  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

83. Имот с номер 53254.26.19 , м. „Св.Богородица”,  с площ  959  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

84. Имот с номер 53254.26.34 , м. „Герено”,  с площ  1 065  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

85. Имот с номер 53254.26.57 , м. „Герено”,  с площ  51  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория VІ

86. Имот с номер 53254.29.73 , м. „Св.Богородица”,  с площ  436  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

87. Имот с номер 53254.29.77 , м. „Св.Богородица”,  с площ  349  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

88. Имот с номер 53254.30.8 , м. „Долците”,  с площ  8 083  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

89. Имот с номер 53254.30.79 , м. „Долците”,  с площ  4 337  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

90. Имот с номер 53254.30.80 , м. „Долците”,  с площ  3 146  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория Х

За землището на с.Ресилово, община Сапарева баня

1. Имот с номер 62520.13.19 , м. „Карачовица”, с площ 729  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

2. Имот с номер 62520.13.25 , м. „Карачовица”, с площ 996  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

3. Имот с номер 62520.13.38 , м. „Карачовица”, с площ 646  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

4. Имот с номер 62520.13.49 , м. „Карачовица”, с площ 611  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

5. Имот с номер 62520.14.62 , м. „Карачовица”, с площ 534  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

6. Имот с номер 62520.14.63 , м. „Карачовица”, с площ 798  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

7. Имот с номер 62520.18.3 , м. „Под вадата”, с площ 525  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

8. Имот с номер 62520.22.128 , м. „Аджибримица”, с площ 599  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

9. Имот с номер 62520.35.10 , м. „Карачовица”,  с площ 484  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

10. Имот с номер 62520.35.12 , м. „Карачовица”,  с площ 718  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

11. Имот с номер 63520.36.95 , м. „Стеживо”,  с площ 551  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

12. Имот с номер 62520.38.68 , м. „Карагюр”,  с площ 239  кв.м. н.т.п.:  изоставена ливада,  категория  VІ

13.  Имот с номер  62520.108.105 , м. „Маноилица”, с площ   913   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория ІХ

14. Имот с номер  62520.1.6 , м. „Самоковско шосе”, с площ  4754   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

15. Имот с номер  62520.1.8 , м. „Самоковско шосе”, с площ   472   кв.м. н.т.п.: пасище,  категория VІ

16. Имот с номер  62520.2.112 , м. „Маноилица”, с площ   462   кв.м. н.т.п.: пасище,   категория VІ

17. Имот с номер 62520.7.61 , м. „Долна мера”, с площ 52 058  кв.м. н.т.п.:  изоставена ливада,  категория  VІ 18. Имот с номер 62520.17.165 , м. „Долиня”, с площ 1 296  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

19. Имот с номер 62520.101.72 , м. „Маноилица”, с площ 17 999  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  ІХ

20. Имот с номер 62520.7.142 , м. „Ярбашия”, с площ 90 072  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  V

21. Имот с номер 62520.110.997 , м. „Маноилица”, с площ 3 062  кв.м. н.т.п.:  изоставена ливада,  категория  ІХ

22. Имот с номер 62520.7.173,  м. „Кориите”, с площ 1 556  кв.м. н.т.п.:  изоставена ливада,  категория  VІ

23. Имот с номер 62520.8.76 , м. „Корията”, с площ 2 791  кв.м. н.т.п.: изоставена ливада,  категория  VІ

24. Имот с номер 62520.16.107, м. „Зад ридо”, с площ 351  кв.м. н.т.п.: изоставена ливада,  категория  ІХ

25. Имот с номер 62520.20.135 , м. „Киразлъко”, с площ 1 038  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

26. Имот с номер 62520.31.10 , м. „У реката”, с площ 1 620  кв.м. н.т.п.:   изоставена ливада,  категория  VІ

27. Имот с номер 62520.36.51 , м. „Стеживо”, с площ 3 694  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

28. Имот с номер 62520.36.54 , м. „Стеживо”, с площ 1 976  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

29. Имот с номер 62520.36.87 , м. „Стеживо”, с площ 421  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

30. Имот с номер 62520.36.88,  м. „Стеживо”, с площ 534  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

31. Имот с номер 62520.36.96 , м. „Стеживо”, с площ 1 426  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

32. Имот с номер 62520.38.70 , м. „Карагюр”, с площ 1 179  кв.м. н.т.п.:  изоставена ливада,  категория  VІ

33. Имот с номер 62520.39.13 , м. „Маноилица”, с площ 3 823  кв.м. н.т.п.: ливада,  категория  VІ

 

 

                                                                         СПИСЪК                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2

на имотите общинска собственост представляващи мери, пасища и ливади определени за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ от ОбС гр.Сапарева баня  за 2023-2024 година

 

ІІ.Общински съвет гр.Сапарева баня определя за индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ  имотите представляващи мери, пасища и ливади, както следва:

А/ За землището на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня

№ по ред

Поземлен имот с

идентификатор

местност

НТП

Площ

кв.м.

1.        

65365.1.9

„Крище” /”Криви дол”

ливада

9 790

2.        

65365.2.27

„Крище” /”Криви дол”

пасище

1 113

3.        

65365.2.68

„Стубело”

пасище

15 606

4.        

65365.8.176

„Стубело”

пасище

1 213

5.        

65365.9.31

„Джубрена”

пасище

2 973

6.        

65365.16.150

„Бончук“

пасище

1 813

7.        

65365.29.81

„Кременик“

ливада

2 843

8.        

65365.29.82

„Кременик“

ливада

2 801

9.        

65365.29.112

„Кременик“

ливада

552

10.     

65365.32.57

„Фитиш дере“

пасище

19 009

11.     

65365.32.113

„Над селото”

пасище

8 856

12.     

65365.32.129

„Света богородица”

пасище

3 097

13.     

65365.32.255

„Атанашки дол“

пасище

5 390

14.     

65365.32.264

„Фитиш дере”

пасище

2 129

15.     

65365.34.8

„До гробищата”

пасище

25 692

16.     

65365.34.22

„Джуганица”

пасище

6 236

17.     

65365.34.23

„Джуганица”

пасище

1 507

18.     

65365.34.91

„До гробищата”

пасище

2 229

19.     

65365.35.103

„Валявица”

пасище

1 455

20.     

65365.35.105

„Над селото”

пасище

2 554

21.     

65365.36.102

„Водни дол”

пасище

9 057

22.     

65365.38.18

„Джубрена”

пасище

12 221

23.     

65365.39.13

„Джубрена”

пасище

5 836

24.     

65365.40.33

„Крище” ”Криви дол”

пасище

1 419

25.     

65365.43.40

„Усул дере”

пасище

1 172

26.     

65365.45.7

„Валявица“

пасище

1 692

27.     

65365.47.91

„Римската ливада”

пасище

3 202

28.     

65365.56.2

„Мрамора”

пасище

5 634

29.     

65365.58.3

„Под ридо”

пасище

11 985

30.     

65365.210.14

„Кузни бунар”

пасище

2 752

31.     

65365.210.230

„Стария бор”

Вис. пасище

3 244

32.     

65365.215.5

„Вировете”

Вис. пасище

13 033

33.     

65365.215.6

„Вировете”

Вис. пасище

9 916

Б/ За землището на с.Сапарево, общ.Сапарева баня

№ по ред

Поземлен имот с идентификатор

местност

НТП

Площ

кв.м.

     1.

65379.3.708

„Тъпанко“

пасище

456 801

2.

65379.6.539

„Семчин”

пасище

3 085

3.

65379.21.23

„Рударски път”

ливада

400

4.

65379.27.28

„Под бански път”

ливада

285

5.

65379.27.47

„Под бански път“

ливада

1 002

6.

65379.29.3

„Душкевица”

ливада

6 746

7.

65379.29.23

„Душкевица“

ливада

2 715

8.

65379.29.33

„Душкевица”

ливада

2 379

9.

65379.32.10

„Банско ливаге“

пасище

28 781

10.

65379.34.2

„Стубело“

ливада

30 548

11.

65379.37.2

„Джубрена”

ливада

1 905

12.

65379.38.2

„Завоя”

ливада

1 154

13.

65379.38.7

„Белата ракита”

ливада

11 217

  14.

65379.38.19

„Белата ракита”

ливада

1 219

15.

65379.38.29

„Белата ракита”

ливада

1 446

16.

65379.38.45

„Белата ракита”

ливада

3 600

17.

65379.38.68

„Белата ракита”

ливада

1 094

18.

65379.42.26

„Гръков рид“

Пасище,мера

480953- 160

19.

65379.43.9

„Никлин камък”

ливада

1 434

20.

65379.45.112

„Крами дол”

ливада

1 313

21.

65379.45.128

„Крами дол“

ливада

6 229

22.

65379.45.130

„Крами дол”

ливада

1 800

23.

65379.47.2

„Над селото“

пасище

21 807

24.

65379.54.13

„Лъкатица”

пасище

13 437

25.

65379.54.447

„Лъкатица“

ливада

120 688-60

26.

65379.54.453

„Лакатица“

пасище

43 404

27.

65379.54.491

„Белите камъчета”

пасище

11 480

28.

653769.54.493

„Белите камъчета“

пасище

196 305

29.

65379.54.501

„Белите камъчета”

пасище

10 806

30.

65379.54.537

„Айдаров валог”

пасище

20 571

31.

65379.54.607

„Прогоно”

пасище

8 471

32.

65379.54.700

„Лакатица“

пасище

612 770-80  

33.

65379.602.659

„Крами дол“

пасище

24 981

34.

65379.607.322

„Говедарнико”

пасище

12 559

               

В/ За землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня

№ по ред

Поземлен имот с

идентификатор

 

местност

 

НТП

 

Площ

кв.м.

1.

53254.14.115

„Джорговица”

ливада

273

2.

53254.14.243

„Фудиня“

ливада

308

3.

53254.14.341

„Рафуденица”

ливада

535

4.

53254.15.41

„Банско“

ливада

140

5.

53254.15.58

„Банско“

ливада

526

6.

53254.15.61

„Банско“

ливада

538

7.

53254.17.140

„Прогоно”

ливада

1 844

8.

53254.18.31

„Мерата”

ливада

1 793

9.

53254.18.50

„Мерата”

ливада

1 792

10.

53254.18.100

„Дабевица”

ливада

1 040

11.

53254.18.160

„Грабежо”

ливада

8 114

12.

53254.18.319

„Дабо”

ливада

544

13.

53254.20.116

„Горица”

ливада

3 150

14.

53254.20.133

„Горица”

ливада

2 897

15.

53254.20.152

„Горица”

ливада

2 796

16.

53254.21.92

„През реката”

ливада

1 039

17.

53254.25.38

„Горица”

ливада

2 007

18.

53254.30.72

„Долците”

ливада

1 756

19.

53254.43.20

„Змиярнико”

пасище

3 889

Г/ За землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня

№ по ред

 

Поземлен имот №

 

местност

 

НТП

 

Площ

кв.м.

  1

 62520.7.48

„Мерата”

ливада

33 475

 2

62520.38.75

„Карагюр”

ливада

14 237

                                                                                                   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  за стопанската 2023-2024 година

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

             Ползването на мерите, пасищата и ливадите да се извършва в съответствие с изискванията за дългосрочното им опазване и запазване на биологичното разнообразие като се преустанови дългогодишната практика за изоставянето на пасищата и използванети им за други цели.

                Чл.1. Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Сапарева баня са изготвени съгласно изискванията на чл. 37и, ал. 11, т. 2 и ал. 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съдържат:

1. перспективен експлоатационен план за паша;

2. частите от мерите и пасищата и ливадите  предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;

3. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

            4. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

5. ветеринарна профилактика;

6.частите от мерите и пасищата и ливадите  предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески:

7. построяване на навеси;

8. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;

            9. охрана;

           10. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

            Правилата имат отворен характер и се актуализират в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

I.ПЕРСПЕКТИВЕН  ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА  ПАША

Чл.2. Перспективният експлоатационен план е разработен на основание и във връзка с изпълнението на Плана на развитие на Община Сапарева баня, Областна стратегия за развитие на земеделието и Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ в страната. Цели на перспективния експлоатационен план са:

          1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Сапарева баня и опазване на биологичното разнообразие, с цел преобръщане на негативните промени, причинени от несъобразена със възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за други цели.

2. Установяване на контакти между управляващи, учени и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите, пасищата и ливадите и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез финансовите стимули на Европейския съюз, предназначени за развитието на земеделието.

3. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, които ще допринесат за по-нататъшното развитие и икономически растеж на районите с пасища.

4. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделски стопанства покрили европейските изисквания, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на земеделските стопанства и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.

ІІ. ЧАСТИТЕ ОТ МЕРИТЕ ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

Чл.3. Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците  размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на Община Сапарева баня.

Списъкът с имотите за общо и индивидуално ползване с категории за землището или за общината се обявява в общината и кметството и се публикува на интернет страницата на общината до 1 март.

Собствениците и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ подават заявление в срок до 10 март.

          По смисъла на ЗСПЗЗ ”общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада, ползват се безплатно от всички собственици на животни;

Чл.4. Кметовете на населени места, съвместно с общинския ветеринарен лекар в срок до 15.11. на съответната година изготвят и заверяват:

             -списък – образец на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територията на населеното място, като списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите пасищни животни.

            Чл.5. Списък на имотите определени с решение на общински съвет за индивидуално ползване се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощени от него лица.

           Чл.6. /1/. По предложение  на ОбС  може да се създава работна група в състав представители на ОбС, представители на общинска администрация, ветеринарен лекар и представители на животновъдите на територията на общината.

            /2/. Работната група ще  подпомага работата на общинския съвет при определяне на  пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Работната гупа ще  определя и местоположението на  прокарите  на територията на съответното землище.  

           /3/.При неспазване на прокарите за придвижване на селскостопанските животни  до местата за паша и водопои, да се налагат санкции по Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Сапарева баня.

           Чл.7. Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на денонощието.

    III. ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ ДО МЕСТАТА ЗА ПАША И ВОДОПОИТЕ

       Чл.8. /1/.За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопои да се ползват съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар”.

/2/. Определя се и местоположението на прокарите на територията на съответното землище, които следва да се спазват от всички ползватели на пасищата. Списъкът се заверява от кметовете на кметства или кметският наместник  с подпис и печат.

       Чл.9. Общинският съвет приема решение и определя пасищата и мерите за общо и за индивидуално ползване.

                IV.МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ ЗА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И ДРУГА НЕЖЕЛАНА РАСТИТЕЛНОСТ, ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАТОРЯВАНЕ, ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ.

        Чл.10. При ползването на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние с които не се отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

При ползването на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ е необходимо да се спазват  Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед № РД 09-122 София, 23.02.2015 година на Министъра на Земеделието и храните за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, предпазване от нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus),  запазване от запалване на стърнища, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местобитания.

Национален стандарт 1.

Забранява се използването на минерални и органични азотосъдържащи торове в буферните ивици:

Национален стандарт 2.

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).

Национален стандарт 3.

Забранява се изгарянето на стърнищата.

Национален стандарт 4.

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити;

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

V. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА

Чл.11. /1/. Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2018 г., съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/.

/2/.При поява на заразна болест директора на Областна дирекция по безопасност по храните  издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.

/3/.Постоянно действащите епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката.

/4/.В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни/текущи и заключителни/ дезинфекции, дезинсекции и дератизации  предвидени в съответната наредба, мероприятия за обезвреждане на околната среда, химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост.

VI.ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ

 Чл.12. Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им и ЗОЗЗ.

VII. ОХРАНА

Чл.13. Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

VIII. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ТОПОГРАФСКИ, ПОЧВЕНИ, КЛИМАТИЧНИ И ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И НА РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл.14. Задължения на общината:

                1. Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.

                2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

                Чл.15.  Животновъдите, ползватели на общински мери и пасища се задължават:

1. Да заплащат определената годишна наемна цена в срок, съгласно договора за наем

 2. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.

                3. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги използват за не земеделски нужди.

                4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.

              5. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.

                6. Да окосяват порасналата, неизпасана трева.

               7.Да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, съгласно Националните стандарти.

                8.При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторява с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води.

                9. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя.

                10. Да не се извършва паша нощем и без пастир.

                11. Да не се извършва паша в горите граничещи с пасищата.

                12. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата.

                11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните с това органи.

                12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.

                13. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.

                14. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.

              15. Да спазват установените правила за противопожарна безопасност.

              16. Да се запазват задължително съществуващите полски граници/синори/ на земеделския имот.

                17. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което за извършва това от тяхно име и за тяхна сметка.

              18.Да ползват прокарите и полските пътища за достъп до предоставените пасища, мери и ливади.

                19. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета или кметския наместник на населеното място.

            При необходимост физическите блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, могат да се проверят в Общинска служба „Земеделие” град Сапарева баня.         

                Правилата са приети с Решение № 631 от протокол № 41/26.01.2023 година на ОбС Сапарева баня.

         

                                                                                        Приложение 4

Годишен план за паша

за стопанската 2023-2024 година на община Сапарева баня

 

          І. ОСНОВАНИЯ

Настоящия годишен план за паша за 2023/2024 година e разработен  на основание чл. 37о, ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

           ІІ. ОБХВАТ

 Годишния план за паша определя годишното разпределение и ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд в населените места на община Сапарева баня, при спазване на правилата за ползването им, приети от Общински съвет – Сапарева баня на основание чл.37о, ал. 1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, като определя:

-         Размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване;

-         Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на общината.

           III.   ЦЕЛ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите, пасищата и ливадите -общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.

        IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1.Кметът на Община Сапарева баня:

- Ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по управление на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ;

- Изисква от кметовете по населените места спазване на правилата по отношение ползването на мерите, пасищата и ливадите за съответното землище.

          2. Длъжностни лица определени от Кмета на Община  Сапарева баня:

- Ежегодно изготвят списък с площта в декари на свободните пасища, мери и ливади – общинска собственост, разпределени по землища;

- Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.

- Отговарят за актуализацията на годишния план;

-Съдействат и подпомагат кметовете  по населени места при изпълнение на плана;

3. Кметовете по населени места  при Община Сапарева баня:

- Организират и контролират мероприятията по ползването на пасищата, мерите и ливадите за общо ползване;

V. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ – Приложение № 1

 

Община Сапарева баня изготвя (актуализира) ежегодно списък с размера  и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Сапарева баня по населени места.

Изготвеният списък се предоставя на Общинския съвет, който  ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, съгласно чл.37о, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Списъкът на имотите за индивидуално ползване с категории за землището или за общината се обявяват в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината след решението на Общински съвет – Сапарева баня.

VІ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА  БАНЯ:

Правилата за ползване на пасищата и мерите на територията на община Сапарева баня  включват:

1. перспективен експлоатационен план за паша;

2. частите от мерите и пасищата и ливадите  предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;

3. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;

            4. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;

5. ветеринарна профилактика;

6.частите от мерите и пасищата и ливадите  предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески:

7. построяване на навеси;

8. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;

            9. охрана;

           10. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;

При ползването на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени със Заповед на Министъра на земеделието и храните;

VІІ. ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ

                         Пасищата,мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл.24а, ал.2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско-стопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни в съответното землище, по цена, определена на пазарен механизъм. 

          Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общи и индивидуално ползване, като списък на имотите с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Лицата подават заявление по образец до общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите по землища. При разпределението предимство имат кандидатите,които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май. При недостиг на пасища, мери и ливади о ОПФ в землището към разпределените имоти, съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Протоколът се обявява в кметствата и се публикува в интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд, като обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не разпореди друго.

Договорите се сключват след изготвяне на протоколите по чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ и след заплащане наемната цена за първата стопанска година. Годишната наемна цена за всяка следваща година се заплаща не по – късно от 30 – то число на месец март.  Срокът на договорите е 5 стопански години. Договорите се регистрират в ОС „Земеделие“ – Сапарева баня. Договорите се сключват до 31 декември.

При сключване на договори за наем или аренда на пасища,мери и ливади от ОПФ, които изцяло или частично попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл.5,ал.2 от Наредба №2 от 17 февруари 2015 г за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ,не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на договора. 

Останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд се отдават под наем чрез провеждане на търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, като чрез търга могат да се наемат допълнителни площи, независимо от площите, които са им разпределени по определената норма.

- В случай че са останали ненаети чрез разпределението и търга за животновъди пасища, мери и ливади, те могат да се отдават на търг освен на собственици на пасищни селскостопански животни, но и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Договорите по проведените търгове се сключват за срок от една стопанска година 2023-2024 г.

Пасищата, мерите и ливадите, за които има сключени договори за наем, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

Кметът на общината ежегодно извършва проверки за спазване на условията по чл.37и,ал.4 по сключените договори за наем или аренда на пасища,мери и ливади от общинския поземлен фонд.Спазването на условията се установява въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ:

1.животновъдни обекти;

2.собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;

3.пасищни селскостопански животни в животновъдни обекти.

Договорите за наем, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ се прекратяват на основание чл. 37м, ал.4, т.2, 3 и 4, когато при извършване на проверка се установи,че:

-          в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селско-стопански животни;

-          е настъпила промяна в условията по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ;

-          е заличена регистрацията на животновъдния обект в съответното землище;

      -    когато не се спазват условията за поддържане на земята в добро и екологично състояние.

     -     когато не се спазват правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Сапарева баня.

   VІIІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на пасища, мери и ливади за стопанската 2023/2024 година Общинска администрация – Сапарева баня взаимодейства с Общинска служба по земеделие – Сапарева баня, кметове по населените места и Ветеринарния лекар отговарящ за община Сапарева баня.

                 IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

     Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез постъпленията от наемите за ползване на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд.

 Годишния план за паша е приет с Решение № 631 Протокол:№41/26.01.2023  година на ОбС Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 632

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина  по ценоразпис от физически лица утвърден с Решение № 75 от протокол № 9/28.04.2016 г. на заседание на  общински съвет гр. Сапарева баня от подотдели с проектирани отгледни сечи /прореждане и пробирка/ във високостеблени гори с възраст до 60 год, съгласно Горскостопански план 2017 г. за горите собственост на община Сапарева баня,  както следва:

 

      отдел 31 „в” със стояща маса- бял бор 90 куб.м, черен бор 10 куб.м, габър 1 куб.м.;

      отдел 51 „г” със стояща маса- ива 30 куб.м.;

      отдел 80 „б” със стояща маса- бял бор 70 куб.м, смърч 30 куб.м, ела 40 куб.м., ива 10 куб.м, бреза 1 куб.м;

      отдел 118 „р” със стояща маса- смърч 10 куб.м, ела 40 куб.м.;

      отдел 62 „в” със стояща маса- бял бор 10 куб. м, смърч 120 куб. м, ела 190 куб. м., ива 90 куб.м, бук 80 куб.м., бреза 10 куб.м, трепетлика 10 куб.м.;

      отдел 162 „о” със стояща маса- бял бор 210 куб.м, смърч 30 куб.м;

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 633

 

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2022 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 63 „а” с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 63 „а” със стояща маса - бял бор 60 куб.м, смърч 540 куб.м, ела 380 куб.м, бук 360 куб.м,  ива 10 куб.м, бяла мура 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2023 г.  на търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии – общинска собственост.

 

2.Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас на сортимент ност

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дървесен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І а

Бял бор

-

110,40

ела

-

120,75

смърч

-

120,75

бук

-

109,25

ива

-

60,00

бяла мура

2

120,75

241,50

І

Бял бор

24

103,50

ела

193

116,15

смърч

348

116,15

бук

105

109,25

ива

-

60,00

бяла мура

5

116,15

77373,15

ІІ

Бял бор

10

88,55

ела

57

100,05

смърч

57

100,05

бук

12

97,75

ива

-

50,00

бяла мура

1

100,05

14564,75

ІІІ

Бял бор

-

51,75

ела

7

51,75

смърч

1

51,75

бук

-

69,00

ива

-

35,00

бяла мура

-

51,75

414,00

ІV и V клас

Бял бор

1

50,60

ела

12

50,60

смърч

7

50,60

бук

-

-

ива

-

-

бяла мура

-

50,60

1012,00

Обли греди- ІV клас

Бял бор

-

51,75

ела

-

51,75

смърч

-

51,75

бук

-

-

ива

-

-

бяла мура

-

51,75

-

Техн. дървесина  средна

Бял бор

-

34,50

ела

-

34,50

смърч

-

34,50

бук

-

63,25

ива

-

35,00

бяла мура

-

34,50

-

Дребна дървесина VI -  ритлов.

Бял бор

-

38,85

ела

1

38,85

смърч

-

38,85

бук

-

52,50

ива

-

-

бяла мура

-

38,85

38,85

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

-

29,40

ела

-

29,40

смърч

-

29,40

бук

-

54,60

ива

-

28,00

бяла мура

-

29,40

-

ОЗМ

Бял бор

-

63,00

ела

-

63,00

смърч

-

63,00

бук

-

63,00

ива

-

35,00

бяла мура

-

63,00

-

Дърва

Бял бор

8

25,20

ела

47

25,20

смърч

47

25,20

бук

234

52,50

ива

9

25,20

бяла мура

1

25,20

15107,40

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

-

25,20

ела

-

25,20

смърч

-

25,20

бук

-

-

ива

-

-

бяла мура

-

25,20

-

вършина

Бял бор

-

1,05

ела

-

1,05

смърч

-

1,05

бук

-

-

ива

-

1,00

бяла мура

-

1,05

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

 

 

108 751,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

 

21750,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

 

 

130501,98

                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 634

 

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдели 58 „а”, 59 „а“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 58 „а” със стояща маса - бял бор 10 куб.м, смърч 310 куб.м, ела 190 куб.м, бук 560 куб.м,  ива 20 куб.м, бреза 10 куб.м;

 

подотдел 59 „а” със стояща маса – смърч 830 куб.м, ела 150 куб.м, бук 90 куб.м, бял бор 20 куб.м, ива 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2023 г.  на търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии – общинска собственост.

 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І а

Бял бор

-

110,40

ела

-

120,75

смърч

-

120,75

бук

-

109,25

ива

-

60,00

бреза

-

-

-

І

Бял бор

7

103,50

ела

126

116,15

смърч

302

116,15

бук

84

109,25

ива

-

60,00

бреза

-

-

59613,70

ІІ

Бял бор

5

88,55

ела

74

100,05

смърч

293

100,05

бук

27

97,75

ива

-

50,00

бреза

-

-

39800,35

ІІІ

Бял бор

-

51,75

ела

10

51,75

смърч

45

51,75

бук

2

69,00

ива

-

35,00

бреза

-

-

2984,25

ІV и V клас

Бял бор

-

50,60

ела

14

50,60

смърч

64

50,60

бук

-

-

ива

-

-

бреза

-

-

3946,80

Обли греди- ІV клас

Бял бор

-

51,75

ела

-

51,75

смърч

-

51,75

бук

-

-

ива

-

-

бреза

-

-

-

Техн. дървесина  средна

Бял бор

-

34,50

ела

-

34,50

смърч

-

34,50

бук

-

63,25

ива

-

35,00

бреза

-

-

-

Дребна дървесина VI -  ритлов

Бял бор

-

38,85

ела

2

38,85

смърч

12

38,85

бук

-

52,50

ива

-

-

бреза

-

-

543,90

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

-

29,40

ела

-

29,40

смърч

-

29,40

бук

-

54,60

ива

-

28,00

бреза

-

-

-

ОЗМ

Бял бор

-

63,00

ела

-

63,00

смърч

-

63,00

бук

-

63,00

ива

-

35,00

бреза

-

-

-

Дърва

Бял бор

10

25,20

ела

68

25,20

смърч

254

25,20

бук

626

52,50

ива

21

25,20

бреза

1

25,20

41785,80

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

-

25,20

ела

-

25,20

смърч

-

25,20

бук

-

-

ива

-

-

бреза

-

-

-

вършина

Бял бор

-

1,05

ела

-

1,05

смърч

-

1,05

бук

-

-

ива

-

1,00

бреза

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

 

 

148 674,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

 

 

 

29734,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

 

 

178409,76

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 635

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдели 51 „б”, 51 „в“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 51 „б” със стояща маса - бял бор 10 куб.м, смърч 200 куб.м, ела 20 куб.м, бук 40 куб.м,  ива 20 куб.м, бреза 10 куб.м;

 

подотдел 51 „в” със стояща маса – смърч 1030 куб.м, ела 60 куб.м, бук 160 куб.м, бял бор 50 куб.м, ива 20 куб.м, бреза 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2023 г.  на търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии – общинска собственост.

 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І а

Бял бор

-

110,40

ела

-

120,75

смърч

-

120,75

бук

-

109,25

ива

-

60,00

бреза

-

-

-

І

Бял бор

23

103,50

ела

24

116,15

смърч

759

116,15

бук

19

109,25

ива

-

60,00

бреза

-

-

95401,70

ІІ

Бял бор

10

88,55

ела

23

100,05

смърч

137

100,05

бук

15

97,75

ива

-

50,00

бреза

-

-

18359,75

ІІІ

Бял бор

1

51,75

ела

4

51,75

смърч

11

51,75

бук

2

69,00

ива

-

35,00

бреза

-

-

966,00

ІV и V клас

Бял бор

1

50,60

ела

5

50,60

смърч

21

50,60

бук

-

-

ива

-

-

бреза

-

-

1366,20

Обли греди- ІV клас

Бял бор

-

51,75

ела

-

51,75

смърч

-

51,75

бук

-

-

ива

-

-

бреза

-

-

-

Техн. дървесина  средна

Бял бор

-

34,50

ела

-

34,50

смърч

-

34,50

бук

-

63,25

ива

-

35,00

бреза

-

-

-

Дребна дървесина VI -  ритлов.

Бял бор

-

38,85

ела

-

38,85

смърч

1

38,85

бук

-

52,50

ива

-

-

бреза

-

-

38,85

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

-

29,40

ела

-

29,40

смърч

-

29,40

бук

-

54,60

ива

-

28,00

бреза

-

-

-

ОЗМ

Бял бор

-

63,00

ела

-

63,00

смърч

-

63,00

бук

-

63,00

ива

-

35,00

бреза

-

-

 

Дърва

Бял бор

13

25,20

ела

10

25,20

смърч

155

25,20

бук

157

52,50

ива

31

25,20

бреза

4

25,20

13610,10

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

-

25,20

ела

-

25,20

смърч

-

25,20

бук

-

-

ива

-

-

бреза

-

-

-

вършина

Бял бор

-

1,05

ела

-

1,05

смърч

-

1,05

бук

-

-

ива

-

1,00

бреза

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

 

 

129 742,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

 

 

 

25948,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

 

 

155691,12

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 636

       

   Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2023 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г. в подотдели 25 „е”, 25 „з“, 25 „ж“ с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност в:

 

подотдел 25e със общо стояща маса – зимен дъб 40 куб.м, черен бор 280 куб.м,  бял бор 280 куб.м, бук 10 куб.м, зелена дугласка ела – 20 куб.м, габър 10 куб.м;

 

подотдел 25з със общо стояща маса – зимен дъб 20 куб.м, зелена дугласка ела 10 куб.м, цер 10 куб.м, бял бор 10 куб.м, черен бор 10 куб.м;

 

подотдел 25 „ж“ със стояща маса – зимен дъб 10 куб.м, зелена дугласка ела 60 куб.м, бял бор 20 куб.м, черен бор 10 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2023   г. 

 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

Клас на сортимент -ност

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

Дърве-сен               вид

К-во пл. м3

цена за 1м3 лв. без ДДС

ОБЩО лв. без ДДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

І а

Бял бор

_

110,40

здгл ела

_

109,25

черен бор

_

103,50

бук

_

109,25

здб

_

_

габър

_

_

_

І

Бял бор

6

103,50

здгл ела

1

100,05

черен бор

18

92,00

бук

_

109,25

здб

_

_

габър

_

_

2377,05

ІІ

Бял бор

110

88,55

здгл ела

26

80,50

черен бор

70

66,70

бук

_

97,75

здб

_

_

габър

_

_

16502,50

ІІІ

Бял бор

51

51,75

здгл ела

11

49,45

черен бор

30

47,15

бук

_

69,00

здб

_

_

габър

_

_

4597,70

ІV и V клас

Бял бор

51

50,60

здгл ела

16

46,00

черен бор

24

46,00

бук

_

_

здб

_

_

габър

_

_

4420,60

Обли греди- ІV клас

Бял бор

_

51,75

здгл ела

_

51,75

черен бор

_

51,75

бук

_

_

здб

_

_

габър

_

_

_

Техн. дървесина  средна

Бял бор

_

34,50

здгл ела

_

34,50

черен бор

_

34,50

бук

_

63,25

здб

_

_

габър

_

_

_

Дребна дървесина VI -  ритлов

Бял бор

_

38,85

здгл ела

2

38,85

черен бор

_

38,85

бук

_

52,50

здб

_

_

габър

_

_

77,70

Техн. дървесина  дребна

Бял бор

_

29,40

здгл ела

_

29,40

черен бор

_

29,40

бук

_

54,60

здб

_

_

габър

_

_

_

ОЗМ

Бял бор

_

63,00

здгл ела

_

57,50

черен бор

_

57,50

бук

_

63,00

здб

_

_

габър

_

_

_

Дърва

Бял бор

89

25,20

здгл ела

9

25,20

черен бор

43

25,20

бук

1

52,50

здб

46

52,50

габър

2

52,50

6125,70

Техн. дървесина иглолистна дърва

Бял бор

_

25,20

здгл ела

_

25,20

черен бор

_

25,20

бук

_

_

здб

_

_

габър

_

_

_

вършина

Бял бор

_

1,05

здгл ела

_

1,05

черен бор

_

1,05

бук

_

_

здб

_

_

габър

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност

 

 

 

34 101,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС 20%

 

 

 

6820,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО С ДДС:

 

 

 

40921,50

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 637

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 62520.26.267, местност “Карагюр”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, община Сапарева баня одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на ппоземлени имоти с идентификатори 62520.26.267, местност “Карагюр”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, община Сапарева баня одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на Смесена обществено-облужваща зона – Соо, с цел реализиране на инвестиционни намерения за строителство в ПИ  62520.26.267, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня., при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 62520.26.267:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

и пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 62520.26.267:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

- Минимална  озеленена  площ – 30%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

     9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 14, ал.3 от  Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 638

 

        Общински съвет – Сапарева баня  приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.юли 2022г. до м.декември 2022 г. вкл.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а и чл. 134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ , във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собстевност /ЗОбС/;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 639

I.Дава предварително съгласие за изменение на действащ Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 16 от 19.12.2008 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I – „За обществено обслужване“, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, одобрена със Заповед № РД - 01 – 10 - 329 от 22.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня, целия с площ от 2588 кв.м., третилащ запазване съществуващата Рекреационна устройствена зона за курорт Ок , при спазване на допустимите стойности на параметрите за застрояване, както следва:

                               - Височина /Етажност/ - от 3.00 до 15.00 м / от 1 до 5 /

                               - Плътност на застрояване – Ппл – мах 30%

                               - Интензивност на застрояване – мах. 1.5

                               - Минимална озеленена площ – мах. 50 %

С цел запазване на съществуващото застрояване въведено в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 5 от 31.03.2021 година , издадено от Главния архитект на Община Сапарева баня, за обект: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Ресторант и стаи за настаняване“; Малкоетажни къщи за настаняване на туристи, Къща „А“ , Къща „Б“ и Къща „В“ и Площадкови ел. мрежи и алейно осветление“ в едно с новопредвидено застрояване със „Сграда за обществено обслужване“, в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, съгласно приложеното към това решение мотивирано предложение.

  II. Възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите последващи действия по реда на Българското законодателство за изпълнение на настоящото решение.     

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/ 26.01.2023г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.15 и т.23 във връзка с чл.27, ал.3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 640

 

        Общински съвет Сапарева баня определя като представител на Община Сапарева баня за член на  мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление” председателят на Общински съвет Сапарева баня – инж. Васил Георгиев Маргин.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

Прикачени файлове

Протокол №41/26.01.23г. (8.52 MB)