НовиниПринтирай

Обявление относно Заповед № 113/21.03.2012

На основание чл.61 ал.3 от Административнопроцесуален кодекс Община Сапарева баня съобщава на:
Василка Илиева Крушина, че със Заповед № 113/21.03.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация, одобрен със Заповед № 1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в следния териториален обхват: улица с о.т.191-192-193-180 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня и урегулирани поземлени имоти /УПИ/, представляващи парцели ХІ-1688 и Х-1687, кв.41 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня, третиращ намаляване ширината на улица с о.т.191-192-193-180 по плана на с.Сапарево и поставяне в съответствие новата улична регулационна линия по съществуващите имотни граници на поземлени имоти с номера 1688 и 1687, кв.41 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня.

Преписката се намира в община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.3, ново крило, дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" и може да се разгледа от заинтересуваните.
Заповедта може да се обжалва от лицето в 14 дневен срок от съобщаването и на официалната Интернет страница на Община Сапарева баня, чрез Община Сапарева баня до Административен съд гр.Кюстендил.