Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №40 от 22.12.2022г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл. 27, ал.3 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 609

 

 

1. Общински съвет - Сапарева баня отменя Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня приета от Общински съвет Сапарева баня с Решение №10 по протокол №28/12.09.2006 година.

 

 2. Общински съвет - Сапарева баня приема Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 610

 

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Никола Димитров Марков следният поземлен  имот:  

 

·        поземлен имот с проектен идентификатор 65365.25.100 в местността „Липата” /“Под селото“/ с площ 418 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-1311688-10.11.2022 г., който съответства на поземлен имот с идентификатор 65365.25.86 в местността „Под селото”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 611

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 10 години недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 62520.26.128 в местността „Над селото” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ресилово, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2843 / 25.11.2022 г./, с площ от 818 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 026128, съседи: ПИ с идентификатори 62520.26.127; 62520.26.126; 62520.26.129; 62520.26.230, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на   27,00лв. / дка. годишно.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 612

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 5 години недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 65379.62.3 в местността „Банско ливаге” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, с площ от 25415 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 062003, съседи: ПИ с идентификатори 65379.62.916, 65379.62.4, 65379.62.908, 65379.62.21, 65379.42.142, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на   27,00лв. / дка. годишно.

 

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 613

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение №429 от Протокол №28/27.01.2022 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 167    

- № 167 - поземлен имот № 53254.50.68, местност „Ридо“, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ  537 кв.м.

             2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2842 / 25.11.2022 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.68 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, с площ 537,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.89, 53254.50.43, 53254.50.65, 53254.50.66, 53254.50.93, 53254.50.119, 53254.50.67, 53254.50.71, 53254.50.70 и 53254.50.69, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка 6 713,00 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България.

                     4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 6 713,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОбС,  във връзка с   чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 55, ал. 1 и  чл. 84, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 614

 

1. Общински съвет гр. Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение №429 от Протокол №28/27.01.2022 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 168    

- № 168 - урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХVIII-за дискотека, кв.5 по плана на с. Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр. Сапарева баня с площ 1216 кв.м;

2.    Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2844/25.11.2022 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХХVIII-за дискотека, кв.5 по плана на с.Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр. Сапарева баня с площ 1216 кв.м, при съседи: улица с осови точки 102-103-104-105; УПИ /парцел/ VII-за търговски център, кв.5 и УПИ /парцел/ I-за озеленяване, кв.5, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински съвет гр. Сапарева баня приема пазарна оценка за целият имот от 132 720  лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България.

                     4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 132 720 ,00лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската собственост /ЗОбС/,  чл.45, ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1, чл.58, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 615

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел Раздел I. Продажби се добавя № 169 

                     № 169 - Поземлен имот с идентификатор 65365.601.927 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 246 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана: Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Стар идентификатор: 65365.601.200, Номер по предходен план: кв.74А, парцел LХХХVІI, при съседи: 65365.601.926, 65365.602.62, 65365.601.841, 65365.601.199, 65365.601.924, 65365.601.925;

        

  2.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде продаден без провеждане на търг или конкурс недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 1078 / 14.01.2015 г./, представляващ Поземлен имот с идентификатор 65365.601.927 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 246 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана: Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Стар идентификатор: 65365.601.200, Номер по предходен план: кв.74А, парцел LХХХVІI, при съседи: 65365.601.926, 65365.602.62, 65365.601.841, 65365.601.199, 65365.601.924, 65365.601.925 на „ЕТ „ТОДОР ПОПОВ-ДЕМТ“ с ЕИК 109506078 със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева бавя, ул. „Дъга“ №4, представлявано от управителя Тодор Димитров Попов – собственик на законно построена „Едноетажна сграда за обществено обслужване с предназначение - офиси“ изградена до етап „Груб строеж“, построена по отстъпено право на строеж върху общински имот, съгласно Договор №7/29.06.2015г., Разрешение за строеж №22/10.06.2020 г. и Удостоверение за степен на завършеност № З-2342-1/30.11.2022 г., издадено от Гл.архитект на общ.Сапарева баня, по пазарна цена.

 

3. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарната оценка от 16 940 лв. без ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя  16 940,00 лв. без ДДС за продажна  цена  на  недвижимия имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.2 от настоящото решение.

                    

5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с „ЕТ „ТОДОР ПОПОВ-ДЕМТ“ с ЕИК 109506078 със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева бавя, ул. „Дъга“ №4, представлявано от управителя Тодор Попов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 616

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия НН от нов извод на РТНН на ТП „Релакс“ до стълб №24, клон А, ТП ХФЗ с кабел тип САВТ 4х185 мм2. и изграждане на нова въздушна мрежа с приблизителна дължина 460 м., изпълнена със стандартни стоманобетонни стълбове НН и ВЛУП 3х95+54,6 мм2 от ст.№20 до имотната граница на ПИ с идентификатор 65365.601.13 по КК,  представляващ УПИ ХVIII-2736, кв.127 по рег. план на гр. Сапарева баня, на „ЕРМ Запад” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване,  през  поземлен имот – общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатори 65365.601.824 и 65365.601.816 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, представляващи съответно улици с о.т. 450 - 449  и улица с о.т.449 - 457 – 447 – 420.

            2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

            3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 617

1.    Общински съвет гр. Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на кабелна линия НН с дължина 150,10 м., изпълнена с кабел тип САВТ 3х185+95 мм2 от същ. ТЕПО – 2ПВ пред ПИ с идентификатор 65365.601.755, ел. захранено от РТНН на ТП „Релакс“ KN_7080, положен в изкоп по подходящо трасе до нова РК-6 пред имота на „ЕРМ Запад” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлен имот – общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатори 65365.601.869, 65365.601.830 и 65365.601.831 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, представляващи съответно улици с о.т. 459-458-232-509 /ул. „Германея“/; о.т.458-435 /ул. „Йордан Попмихайлов“/ и о.т.509-508-507 по регулационния план.

            2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащи норми.

            3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 618

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 62520.26.179, местност “Над селото”, по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД - 18 – 272 / 07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор №62520.26.179, местност “Над селото”, по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД - 18 – 272 / 07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

     С цел изграждане на «Една малкоетажна жилищна сграда»

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане и да бъдат спазени разпоредбите на чл.108 от ЗУТ.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване, и разпоредбите на всички нормативни актове съотносими към устройство на територията в Република България  и  се представи  в  общината за провеждане  на  процедури  по  чл.128  и  сл.  от  ЗУТ.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

     9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 619

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № № 65365.24.63, местност “Усул дере”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД - 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор №№ 65365.24.63, местност “Усул дере”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД - 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

     С цел изграждане на «Две малкоетажни жилищни сграда»

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане и да бъдат спазени разпоредбите на чл.108 от ЗУТ.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване, и разпоредбите на всички нормативни актове съотносими към устройство на територията в Република България  и  се представи  в  общината за провеждане  на  процедури  по  чл.128  и  сл.  от  ЗУТ.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

     9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 620

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор 65365.58.275, местност “До Джерман”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД - 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София

           2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията, за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор 65365.58.275, местност “До Джерман”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД - 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ установяване на „Зона за други рекреации“ – Од, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 30 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. – 0.9

            - Минимална  озеленена  площ – 50%

     С цел изграждане на «Еко вилно селище»

3.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане и да бъдат спазени разпоредбите на чл.108 от ЗУТ.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване, и разпоредбите на всички нормативни актове съотносими към устройство на територията в Република България  и  се представи  в  общината за провеждане  на  процедури  по  чл.128  и  сл.  от  ЗУТ.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 621

 

                 1.Общински съвет гр. Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на кабелна линия НН с дължина 310 м., изпълнена с кабел тип САВТ 3х185+95 мм2 от свободен извод на РТНН на ТП „Релакс“ KN_7080, положен в изкоп по подходящо трасе до електромерните табла на имотната граница на ПИ 65365.601.1120 на „ЕРМ Запад” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлен имот – общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатори 65365.601.830, 65365.49.40 и 65365.601.765 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, представляващи улица с осови точки 436-437-438-455-429-428-427-492-426 по регулационния план.

            2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащи норми.

               3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: Чл.21 ал.1 т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 622

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел Раздел II. Право на строеж се добавя № 7

-                 № 7 - Право на пристрояване, с разгъната застроена площ 15 кв.м. към сграда с идентификатор 65365.601.199.2 по КККР на гр.Сапарева баня, с предназначение: Сграда за търговия със застроена площ 21 кв.м., брой етажи: 1 /обект „Модулно съоръжение с предназначение магазин промишлени стоки“/, собственост на Людмил Генчов Коляндов от гр.Сапарева баня, построена по отстъпено право на строеж върху имот частна общинска собственост /АЧОС №2841/25.11.2022 г./ - поземлен имот с идентификатор 65365.601.199,  представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ LХIII-2798, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня.

. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване, с разгъната застроена площ 15 кв.м. на Людмил Генчов Коляндов от гр.Сапарева баня, ул.“Мусала“ №5, съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.1, 2  и 3 от ЗУТ, издадена от Главния архитект на Община Сапарева баня, към законно изградена сграда с идентификатор 65365.601.199.2 по КККР на гр.Сапарева баня, с предназначение: Сграда за търговия със застроена площ 21 кв.м., брой етажи: 1, /обект „Модулно съоръжение с предназначение магазин промишлени стоки“/, собственост на Людмил Генчов Коляндов от гр.Сапарева баня, съгласно Договор от 27.08.1999 г., вписан в Службата по вписванията при ДРС под №7, т.II, вх.р-р №1147/01.10.1999 г., построена върху  имот – частна общинска собственост /АЧОС №2841/25.11.2022 г./, поземлен имот с идентификатор 65365.601.199,  представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ LХIII-2798, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, без провеждане на търг или конкурс.

IІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 1 430,00 лв. без ДДС за право на пристрояване с разгъната застроена площ 15 кв.м., изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 1 430,00 лв. без ДДС за право на пристрояване с разгъната застроена площ 15 кв.м. на Людмил Генчов Коляндов от гр.Сапарева баня, ул.“Мусала“ №5, съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.1, 2  и 3 от ЗУТ, издадена от Главния архитект на Община Сапарева баня, към законно изградена сграда с идентификатор 65365.601.199.2 по КККР на гр.Сапарева баня, с предназначение: Сграда за търговия със застроена площ 21 кв.м., брой етажи: 1, /обект „Модулно съоръжение с предназначение магазин промишлени стоки“/, собственост на Людмил Генчов Коляндов от гр.Сапарева баня, съгласно Договор от 27.08.1999 г., вписан в Службата по вписванията при ДРС под №7, т.II, вх.р-р №1147/01.10.1999 г., построена върху  имот – частна общинска собственост /АЧОС №2841/25.11.2022 г./, поземлен имот с идентификатор 65365.601.199,  представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ LХIII-2798, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА  и във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл.11, т.2 от Учредителния акт на „ВиК Паничище“ ЕООД, чл. 6, ал.7 и ал.12 от Концесионния договор и чл.198г, ал.3 от Закона за водите;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 623

 

1. Одобрява извършените от „ВиК Паничище“ ЕООД инвестиции в активи ВиК системи и съоръжения публична-общинска собственост през 2022г.

2. Приема Подробната инвестиционна програма на дружеството за 2023г.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.45, ал.2 от ППЗСПЗЗ и във връзка с §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ за приключване на процедурата по обезщетение и издаване на Решение за обезщетение по чл.27 от ППЗСПЗЗ на наследниците на Йорданка Хаджимихалкова Гърбева и чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл. 27, ал.3 от ЗМСМА;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 624

Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие  на Кмета на Община Сапарева баня да обезщети наследниците на Йорданка Хаджимихалкова  Гърбева със земеделски поземлени имоти, а именно:

- Земеделски поземлен имот с идентификатор 65 365.32.20 по КККР на гр. Сапарева баня, с площ от 1,857 дка, НТП „Нива“, категория – шеста.

- 1269/1577 идеални части от ПИ с идентификатор 65 365.32.38 по КККР на гр. Сапарева баня, целият с площ от 1,577 дка, НТП „Нива“, шеста категория.

Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да довърши процедурата за обезщетяване на наследниците на Йорданка Хаджимихалкова Гърбева с гореописаните земеделски имоти.

Мотивите за обезщетяването са следните:

-  При определяне на имотите за обезщетяване са спазени  Указанията за изпълнение на техническите дейности при обезщетяване на собствениците със земеделски земи  по реда на ЗСППЗ и ППЗСЗЗ, като Общинска служба земеделие е приела равностойност на земеделските земи давани за обезщетяване със земеделските земи, които не могат да бъдат възстановени.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5,  от Закона за местното самоуправление и местната администрация;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 625

 

1. Общински съвет Сапарева баня отменя решение № 576 от протокол №37 от 27.10.2022 г. на проведено заседание на Общински съвет Сапарева баня.

2. Общински съвет Сапарева баня отменя решение № 577 от протокол №37 от 27.10.2022 г. на проведено заседание на Общински съвет Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.61, ал.1, т.1, ал.3, т.3 и т.4 и чл.62 от Закона за горите /ЗГ/, чл. 112 от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 626

          1.Дава предварително съгласие за определяне на трасе през общински имоти, описани по-долу, за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - „Довеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3896 м“ от водохващане на река „Горица“ до резервоар находящ се в поземлен имот с идентификатор № 62520.20.134, местност „Маноилица“ и 62520.26.195, местност „Над селото“ по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, през поземлени имоти, както следва:

-     1578 кв.м от поземлен имот с идентификатор №53254.52.156, по Кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед №РД – 18 – 382 от 05.06.2019 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № КД – 14 – 28 от 10.08.2022 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Иглолистна гора“, целия с площ от 2504986 кв.м

-     727 кв.м от поземлен имот с идентификатор №62520.26.230, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път “, целия с площ от 3087 кв.м;

-  74 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.26.195, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 833 кв.м;

-  94 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.41.43, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“, целия с площ от 525 кв.м;

-  661 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.41.18, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 70034 кв.м;

-     307 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.41.36, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 42574 кв.м;

-     83 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.20.135, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Ливада“, целия с площ от 1038 кв.м;

-     Улица с осеви точки 68 – 67 – 66 – 69 – 70 – 71, улица с осеви точки 71 – 104 – 103 – 102 – 101 – 100 – 98; улица с осеви точки 98 – 97 – 85 – 84 – 83 – 81 – 82 – 87, улица с осеви точки 87 – 86 – 2, улица с осеви точки 2– 1А - 1, по регулационния план на с.Овчарци, с дължина на трасето 949 м;

-     Улица с осеви точки  104 – 106 – 109 – 110 ; улица с осеви точки 113 – 121 – 125 – 126; улица с осеви точки 126 – 127 и улица с осеви точки 121 – 122 по регулационния план на с.Ресилово, с дължина на трасето 727 м

          2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - „Довеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3896 м“ от водохващане на река „Горица“ до резервоар находящ се в поземлен имот с идентификатор № 62520.20.134, местност „Маноилица“ и 62520.26.195, местност „Над селото“ по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, през поземлени имоти, както следва:

-  1578 кв.м от поземлен имот с идентификатор №53254.52.156, по Кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед №РД – 18 – 382 от 05.06.2019 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № КД – 14 – 28 от 10.08.2022 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горскаа“ и начин на трайно ползване „Иглолистна гора“, целия с площ от 2504986 кв.м

-  782 кв.м от поземлен имот с идентификатор №53254.19.61, по Кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед №РД – 18 – 382 от 05.06.2019 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № КД – 14 – 28 от 10.08.2022 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За път от националната пътна мрежа“, целия с площ от 6480 кв.м

 

-     2049 кв.м от поземлен имот с идентификатор №62520.27.343, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № РД – 14 – 28 от 10.08.2022 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София,  вид територия „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „Път от републиканската пътна мрежа“, целия с площ от 17745 кв.м

- 727 кв.м от поземлен имот с идентификатор №62520.26.230, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 3087 кв.м;

-  19 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.26.201, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 1025 кв.м;

-     20 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.26.202, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 11698 кв.м;

-  24 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.26.203, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 1178 кв.м;

-  73 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.26.205, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 1389 кв.м;

-  68 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.26.206, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 1906 кв.м;

-  31 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.26.207, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 1606 кв.м;

-     453 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.26.194, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Територия заета от вода и водни площи“ и начин на трайно ползване „За извор на прясна вода“, целия с площ от 11364 кв.м;

-     74 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.26.195, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 833 кв.м;

-     94 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.41.43, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“, целия с площ от 525 кв.м;

 

-  661 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.41.18, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 70034 кв.м;

-  307 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.41.36, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 42574 кв.м;

-     618 кв.м от поземлен имот с идентификатор №62520.101.136, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, , с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Друг вид дърво производителна гора“, целия с площ от 2376190 кв.м

-     83 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.20.135, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Ливада“, целия с площ от 1038 кв.м;

-     68 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 62520.20.134, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Ливада“, целия с площ от 1037 кв.м;

-  Улица с осеви точки 68 – 67 – 66 – 69 – 70 – 71, улица с осеви точки 71 – 104 – 103 – 102 – 101 – 100 – 98; улица с осеви точки 98 – 97 – 85 – 84 – 83 – 81 – 82 – 87, улица с осеви точки 87 – 86 – 2, улица с осеви точки 2– 1А - 1, по регулационния план на с.Овчарци, с дължина на трасето 949 м;

-  Улица с осеви точки  104 – 106 – 109 – 110 ; улица с осеви точки 113 – 121 – 125 – 126; улица с осеви точки 126 – 127 и улица с осеви точки 121 – 122 по регулационния план на с.Ресилово, с дължина на трасето 727 м

            3.Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – „Довеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3896 м“ от водохващане на река „Горица“ до резервоар находящ се в поземлен имот с идентификатор № 62520.20.134, местност „Маноилица“ и 62520.26.195, местност „Над селото“ по Кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с обхвата на поземлен имот с идентификатор № 53254.19.61 по кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед №РД – 18 – 382 от 05.06.2019 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София; 62520.27.343; 62520.26.230; 62520.26.101; 62520.26.202; 62520.26.203; 62520.26.205; 62520.26.206; 62520.26.207; 62520.26.194; 62520.26.195; 62520.41.43; 62520.41.18; 62520.41.36; 62520.20.135 и 62520.20.134 по кадастралната карта на с.Ресилово, , одобрена със Заповед № РД – 18 – 287 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София; поземлен имот с идентификатор № 53254.52.156 по кадастралната кърта на с.Овчарци, одобрена със Заповед №РД – 18 – 382 от 05.06.2019 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № КД – 14 – 28 от 10.08.2022 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София  - попадащ в част от отдел и подотдел 152 „б“; 152 „2“ и 152 „3“ и поземлен имот с идентификатор № 62520.101.136, по кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София -  попадащ в част от отдел и подотдел 170 „1“ по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № РД 05 - 89 от 02.03.2018 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил

            4.Разрешава започване на процедура по учредяване сервитутно право върху поземлен имот горска територия държавна собственост, както следва:

-  618 кв.м от поземлен имот с идентификатор №62520.101.136, по Кадастралната карта на с.Ресилово, одобрена със Заповед № РД – 18 – 272 от 07.10.2020 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Друг вид дърво производителна гора“, целия с площ от 2376190 кв.м

       5.Общински съвет Сапарева баня упълномощава кмета да извърши необходимите последващи действия по реда на Българското законодателство за изпълнение на настоящото решение.                                                       

                при спазване на следните задължителни предписания:

            1.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и разпоредбите на всички нормативни актовете съотносими към устройство на територията в Република България и се представи в общината за провеждане на процедура по чл.128 и сл. от ЗУТ.

2.Разрешава Общината да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията на т.3 и  одобреното  задание  по  т.2.

3. Проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ да се съгласува със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

4.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2 от  ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината.

            5.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            6.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 40/ 22.12.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.61, ал.1, т.1, ал.3 и т.4 от Закона за горите /ЗГ/, чл. 112 от Закона за водите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 627

                1.  Дава предварително  съгласие  за определяне на трасе през общински имоти , описани по – долу , за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия -  Довеждащ водопровод , с обща  дължина на трасето 3548 м  от разпределителна шахта  находяща се  в поземлен  имот с  идентификатор № 65365.210.228, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София до бъдещ „Резервоар 1000 м3“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и „Захранващ водопровод с обща дължина на трасето 541 м“, от бъдещ „Резервоар 1000 м3“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, до съществуващ водопровод , през поземлени имоти, както следва:

            ЗаДовеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3548 м

-     5961 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.228, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Иглолистна гора“, целия с площ от 75110 кв.м

-     13 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.227, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен“, целия с площ от 34052 кв.м;

-     291 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.45.25, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 2667 кв.м;

-     1096 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.45.40, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, целия с площ от 3534 кв.м;

-     152 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.45.423, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За друг вид земеделска земя“, целия с площ от 954 кв.м;

-     110 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.95, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, целия с площ от 13554 кв.м;

 

-     1 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1009, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „За земеделски, горски ведомствен път“, целия с площ от 1870 кв.м;

-     5 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1013, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Иглолистна гора“, целия с площ от 4717 кв.м;

-     7379 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански горски, ведомствен път“, целия с площ от 12401 кв.м;

-     79 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1010, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Иглолистна гора“, целия с площ от 3007606 кв.м;

-     528 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.212, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 1299 кв.м;

-     1496 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.321, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 2813 кв.м;

-     169 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.255, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, целия с площ от 5389 кв.м;

-     787 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.57, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, целия с площ от 19009 кв.м;

-     802 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.328 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 1923 кв.м;

-     43 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.254, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, целия с площ от 3277 кв.м;

-     192 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.342, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 432 кв.м;

 

-    597 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.327, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 1483 кв.м;

-    1380 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.72, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 4564 кв.м;

-    79 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.36.273, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 11498 кв.м;

За „Захранващ водопровод с обща дължина на трасето 541 м

-  1774 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.36.273, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 11498 кв.м;

-  859 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.36.274, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 5494 кв.м;

-  612 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.215, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път, “, целия с площ от 5587 кв.м;

          2. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия -Довеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3548 м от разпределителна шахта находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.228, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София до бъдещ „Резервоар 1000 м3“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и „Захранващ водопровод с обща дължина на трасето 541 м“, от бъдещ „Резервоар 1000 м3“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, през поземлени имоти, както следва:

            ЗаДовеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3548 м

-     5961 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.228, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Иглолистна гора“, целия с площ от 75110 кв.м

-     13 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.210.227, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен“, целия с площ от 34052 кв.м;

-     291 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.45.25, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 2667 кв.м;

-     1096 кв.м от поземлен имот с идентификатор №65365.45.40, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, целия с площ от 3534 кв.м;

-     152 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.45.423, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За друг вид земеделска земя“, целия с площ от 954 кв.м;

-     110 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.95, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, целия с площ от 13554 кв.м;

-     1 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1009, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „За земеделски, горски ведомствен път“, целия с площ от 1870 кв.м;

-     5 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1013, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Иглолистна гора“, целия с площ от 4717 кв.м;

-     7379 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански горски, ведомствен път“, целия с площ от 12401 кв.м;

-     79 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1010, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Горска“ и начин на трайно ползване „Иглолистна гора“, целия с площ от 3007606 кв.м;

-     528 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.212, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“, целия с площ от 1299 кв.м;

-     1496 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.321, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 2813 кв.м;

-  169 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.255, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, целия с площ от 5389 кв.м;

-     787 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.57, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, целия с площ от 19009 кв.м;

-     802 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.328 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 1923 кв.м;

-     43 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.254, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, целия с площ от 3277 кв.м;

-     192 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.342, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 432 кв.м;

-     597 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.327, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 1483 кв.м;

-     1380 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.72, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 4564 кв.м;

-     79 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.36.273, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 11498 кв.м;

За „Захранващ водопровод с обща дължина на трасето 541 м

-  1774 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.36.273, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Дере“, целия с площ от 11498 кв.м;

-  859 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.36.274, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, целия с площ от 5494 кв.м;

-  612 кв.м от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.215, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път, “, целия с площ от 5587 кв.м;

3.Разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия –Довеждащ водопровод, с обща дължина на трасето 3548 м от разпределителна шахта находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.228, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София до бъдещ резервоар 1000 м3, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и „Захранващ водопровод с обща дължина на трасето 541 м, от бъдещ резервоар 1000 м3, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, до съществуващ водопровод, с трасе, както следва:

 „Довеждащ водопровод“ – през поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.228; 65365.210.227; 65365.210.1009; 65365.210.1013; 65365.210.1011; 65365.210.1010 одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, попадащи в част от отдел и подотдел 136 „З“, 137 „м“, 137 „н“, 137 „3“, 137 „о“, 137 „2“, 136 „б“, 139 „б“, 140 „а“, 141 „1“, 141 „б“, 141 „в“, по Горско стопански план на ТП „ДГС Дупница, утвърден със Заповед № РД 05 - 89 от 02.03.2018 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил и поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.45.25; 65365.45.40; 65365.45.423, 65365.35.95, 65365.35.212; 65365.32.321; 65365.32.255; 65365.32.57; 65365.32.328; 65365.32.254; 65365.32.342; 65365.32.327; 65365.32.72 и 65365.36.273; по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София;

„Захранващ водопровод“ - през поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.36.273; 65365.36.274 и 65365.32.215 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София,

и провеждане на процедура по учредяване на сервитутно право върху поземлените имоти.

       4.Общински съвет Сапарева баня упълномощава кмета да извърши необходимите последващи действия по реда на Българското законодателство за изпълнение на настоящото решение.                                                       

        при спазване на следните задължителни предписания:

            1.Проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и разпоредбите на всички нормативни актовете съотносими към устройство на територията в Република България и се представи в общината за провеждане на процедура по чл.128 и сл. от ЗУТ.

2.Разрешава Общината да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ в обхвата и при спазване изискванията на т.3 и  одобреното  задание  по  т.2.

3. Проекта за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ да се съгласува със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

4.Решението да се разгласи по реда на  чл.124б, ал.2 от  ЗУТ с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината.

            5.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            6.На основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин