Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №38 от 24.11.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 7  във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5  от ЗМСМА и § 5 и § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на към Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г.) и във връзка с чл. 6, ал. 1, буква „в“ от Закона за метни данъци и такси;

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 597

 

§1. Общински съвет Сапарева баня приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на  територията на Община Сапарева баня, приета с решение № 399 от  Протокол № 26/25.11.2021 г. на Общински съвет Сапарева баня, както следва:

            §2. Изменя  заглавието на Раздел III на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня  като същият придобива следния текст:  Такси за социални услуги, финансирани от общинския бюджет

§3. Отменя разпоредбите от чл. 36 до чл. 39 включително.  

§4. Отменя ал. 3 на чл. 40.

§5. Изменя чл. 42, ал. 1, като след думите „таксата по“ се добавя „ чл. 41“.

§6. Изменя чл. 43, ал. 1, както следва:

        В т. 1 определената такса за тристепенно меню в размер на „ 40 лв.“ се заменя с „60 лв“. 

        В т. 2 определената такса за тристепенно меню  с хляб в размер на „ 45 лв.“ се заменя с „67 лв“. 

        В т. 3 определената такса за меню без десерт в размер на „ 30 лв.“ се заменя с „50 лв“. 

        В т. 4 определената такса за меню с хляб без десерт в размер на „35 лв.“ се заменя с „57 лв“. 

§7. Изменя чл. 44, като думите „10-то число“ се заменят с думите „  25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

  §8. Настоящите изменения и допълнения към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня  влизат в сила от момента на приемането, с изкючение на §6, който влиза в сила от 01.01.2023 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.26а, ал.2 от Закона за Народните читалища, чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.12 и  ал.2, чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 598

 

 

ОбС гр. Сапарева баня приема предложенията за дейността на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня през 2023г., както следва:

 

1.       Предложения за дейността на НЧ „Просветен лъч-1905“ – гр. Сапарева баня

2.       Предложения за дейността на НЧ „От Извора 2013“ - гр. Сапарева баня

3.       Предложения за дейността на НЧ „Народни будители-1926“ – с. Сапарево

4.       Предложения за дейността на НЧ „Пробуда-1923“ – с. Овчарци

Предложения за дейността на НЧ „Нов живот – 1928“ – с. Ресилово

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 


 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 599

 

1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Станке Данаилов Сусанин следният поземлен  имот:  

 

·        поземлен имот с проектен идентификатор 62520.1.193 в местността “Долна мера“/ „Самоковско шосе” с площ 2 369 кв.м., по кадастралната карта /КК/ на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица – проект  № 15-1174581-10.10.2022 г., който съответства на поземлен имот с идентификатор 62520.1.16 в местността „Самоковско шосе”  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3, предложение 1 и чл.8, ал.1   от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 600

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  Поземлен имот с идентификатор 65365.43.1205 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня с площ 5005 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: за друг вид земеделска земя; Предишен идентификатор: 65365.43.208; 65365.43.203; 65365.43.201; 65365.24.624; Номер по предходен план: 044205, при граници на имота: ПИ с идентификатори 65365.43.208, 65365.24.206, 65365.24.624, 65365.24.70, 65365.24.102, 65365.24.103, 65365.24.132, 65365.24.104, 65365.24.105, 65365.43.107, 65365.43.203, 65365.43.1206 и 65365.43.201.

 

2.Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и връзка с чл.8, ал. 1 от ЗОС;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 601

 

1. Общински съвет  гр. Сапарева баня отменя Решение №580 от Протокол №37 от 27.10.2022 г., като възприема мотивите за това със Заповед № ОА-РД-33-32/11.11.2022 г. Областният управител на област Кюстендил.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.21, ал.2, чл.59, ал.2, т.6 и чл.61, ал.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 602

 

1.Общински съвет гр. Сапарева баня одобрява споразумение между Община  Кюстендил и Община Сапарева баня за извършване на ветеринарномедицински дейности за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сапарева баня, съгласно приложеният проект.

2.Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на Кмета на Община  Сапарева баня изпълнението на приетото по т.1 Решение.

 3. Допуска предварително изпълнение  на Решението, считано от деня на неговото приемане.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 от ЗЕ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 603

 

1.    Общински съвет гр.Сапарева баня изменя т. 1 от Решение № 585 от Протокол 37/27.10.2022г., като допълва даденото съгласие  за учредяване на сервитут - право на прокарване  за изграждане на два Присъединителни електропровода по 110 kV“, и три фази в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, Община Дупница и с. Сапарево, Община Сапарева баня от цитирания обект към мястото на разкъсването на ВЕ 110 kV „Белчин“ до ВС 110 kV обекти за обект:  Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 100 MW на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, със седалище и  адрес на управление  гр. София, бул. „Цар Борис III“ №201 с ЕИК 175201304, съгласно одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план  /ПУП-ПП/ със Заповед № ОА-РД-36-2/30.09.2022 г. на Областния управител на Област Кюстендил,  и през поземлен имот, представляващ публична общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор №65365.7.140 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски ведомствен път, площ 6 938 кв.м.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 604

 

1.    Общински съвет Сапарева баня дава съгласие за предоставяне от Община Сапарева баня на Сдружение „Местна инициативна група Бобов дол – Дупница – Сапарева баня“, ЕИК 176038428, на сума в размер на 16 000,00 /шестнадесет хиляди/ лева за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проектно предложение № BG06RDNP001-19.610-0033 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Бобов дол – Дупница – Сапарева баня“ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.610 по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., като сумата да бъде възстановена на  Община Сапарева баня от „Местна инициативна група Бобов дол – Дупница – Сапарева баня“ в 10 /десет/ дневен срок след възстановяването им от страна на ДФЗ-РА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6  във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3  и чл. 127 от Закона за публичните финанси и съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и отчитане на общинския бюджет на община Сапарева баня;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 605

 

1. Приема актуализирания списък за капиталови разходи на община Сапарева баня съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

 

                    2. Възлага на кмета на община Сапарева баня да извърши необходимата актуализация по бюджета на общината, свързана с изпълнение на т.1 от настоящото решение.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

ИНВЕСТИЦИОННА    ПРОГРАМА

на община Сапарева баня за 2022 година

По

ред

 

 

Наименование на обекта

 

План

2021 г.

Източници на финансиране

Целева

Субсидия

Преход. остатък

СС

ОПОС

ДФЗ

ПМС

 

  1.

 Проучване и проектиране инфраструктурни обекти

  120 000

 

120 000

 

 

 

  2.

Паркоустройство и благоустрояване на уч.двор СУ"Хр.Ботев"

70700

 

70700

 

 

 

 3.

Закриване и  Рекултивация на ДТБО

948 852

 

 

948 852

 

 

 4.

Преместване терена, консервация, реставрация и експониране на раннохристиянска гробница ул."Й.Попмихайлов и ул."Златен век"

 168000

 

168000

 

 

 

 5.

Подмяна облицовка и водна каскада пред административна сграда гр.Сап.баня,  оформяне на централно градско пространство УПИ65365.602.1154,

 

400 000

 

 

400 000

 

 

 

 

6.

Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа

60000

 

 60000

 

 

 

7.

Изграждане водопровод

213430

183430

30000

 

 

 

8.

Изграждане и ремонт на канализация и канализационни отклонения първи етап

 

440 200

 

440200

 

 

 

 

 

9.

Рехабилитация и реновиране парк с.Сапарево УПИ-1 кв.35

720 000

 

 

 

720000

 

10.

Рехабилитация,реконструкця и асфалтиране на  улици

300000

 

300000

 

 

 

11.

Ремонт и изграждане на тротоарна настилка Сап.баня и кметства

120000

 

120000

 

 

 

12.

Изграждане на отводнителни шахти , канавки и решетки

50000

 

50000

 

 

 

13.

Закупуване високопроходим автомобил Об.Лесничейство

10000

 

10000

 

 

 

14.

Закупуване автомобил Самосвал

36000

 

36000

 

 

 

15.

Ремонт и реконструкция уч.двор с.Ресилово - Изграждане на спортна площадка и тоалетни

 

400000

 

 

 

 

 

400000

 

16.

Ремонт едноетажна сграда за обществено обслужване посетителски и информационен център Сап.баня

 

300 000

 

 

 

 

 

300000

17.

Възстановяване и реконструкция на път свързващ манастир „Покров на св.Богородица със село Ресилово

151 460

143111

8349

 

 

 

 

ВСИЧКО:

4508642

766741

1373049

948852

720000

700000

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,  чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6, чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 606

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изготвен проект за изменение на  Подробен  устройствен  план – План  за  регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват урегулиран поземлен имот,  представляващ парцел XXІ-„за озеленяване и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XV, находящи се в кв.5, както и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  I-”за озеленяване“, находящ се в кв.9 и улица с о.т. 118-120-121 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня,  одобрен с Решение № 6 от Протокол №29/17.10.2006 година на заседание на ОбС гр.Сапарева баня, съгласно изготвената скица - предложение за изработване на ПУП – ИПРЗ.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по допускането, обявяването и одобряването на  проекта  за ПУП – ИПРЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/ 24.11.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 607

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори ПИ 65365.24.605, ПИ 65365.24.606, местност “Грамчова чешма” и ПИ 65365.24.9 местност «Физолница» (обединени в един ПИ с проектен идентификатор 65365.24.656) по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, област Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в следния  териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори ПИ 65365.24.605, ПИ 65365.24.606, местност “Грамчова чешма” и ПИ 65365.24.9, местност «Физолница» (обединени в един ПИ с проектен идентификатор 65365.24.656) по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, област Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София., третиращ установяване на смесена обществено обслужваща зона – Соо, с цел строителство на „къщи за гости“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин