Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД – 01 – 10 – 478 от 29.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване (ПЗ), третиращ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Бойко Йорданов Борисов; Сашка Костадинова Джоргова и Росица Славчова Ничева, че със Заповед № РД – 01 – 10 – 478 от 29.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване (ПЗ), третиращ промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, със следния териториален обхват, поземлен имот с идентификатор № 65365.44.21, местност “Челяковото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                                          - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

                                           - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

                                          - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

                                          - Минимална  озеленена  площ – 40%

         С цел изграждане на «Една малкоетажна жилищна сграда», съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, с Възложители Райко Йорданов Пеянин; Даниел Райков Пеянин и Васко Райков Пеянин Проект, като изготвен на основание чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.3  от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

      Заповед № РД – 01 – 10 – 478 от 29.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.