Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №37 от 27.10.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,  т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 26 и чл. 28 ЗНА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 573

 

1.      Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня, както следва:

 

§ 1. Създава ал. 5 на чл. 3 със следното съдържание:

             (5) Данъчните декларации по ал. 4 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

           

       § 2. Изменя ал. 2 на чл. 12,  като същата придобива следната редакция:

       (2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл.5, ал.1 от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.

 

              § 3. Изменя ал. 1 на чл. 26,  като същата придобива следната редакция:

 (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.31 от ЗМДТ или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация, по чл. 32 от ЗМДТ в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

 

              § 4. Изменя ал. 4 на чл. 35,  като същата придобива следната редакция:

              (4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства:

   1.  придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната;

   2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната;

   3. с прекратена регистрация на основание тотална щета  и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.

              § 5. Изменя ал. 7 на чл. 44,  като същата придобива следната редакция:

              (7) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.

             

 § 6. Изменя ал. 12 на чл. 45,  като същата придобива следната редакция:

              (12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства е в размер 60 лв.

            

 § 7. Изменя т. 4 към ал. 1 на чл. 56,  като същата придобива следната редакция:

    4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4  към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 57 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

           

  § 8. Изменя т. 34 от Приложение № 2 към чл. 60,  като същата придобива следната редакция:

              34. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер  на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

   I зона – 150 лв.
 II зона – 140 лв.

 

§9. Настоящите изменения и допълнения към Наредбата влизат в сила от 01.01.2023 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2  от Закона за социално подпомагане и съгласно Заповед № РД-25-13/23.09.2022 година на Министерство на труда и социалната политика

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 574

 

 

1. Общински съвет – Сапарева баня дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“

               2. Общински съвет - Сапарева баня дава съгласие за осигуряване на 10 % съфинансиране от общия бюджет на проекта.

3. Общински съвет – Сапарева баня дава съгласие за заплащане на цялата сума при доставка на автомобила от кандидата, като частта  представляваща съфинансиране от Фонд „Социална закрила“ ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности.

4. Общински съвет – Сапарева баня упълномощава Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими действия за подготвяне и кандидатстване с проектното предложение по Целева програма Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“, както и да извърши всички последващи действия, във връзка с изпълнението на настоящето решение

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 27,  ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 575

 

1.Общински съвет – Сапарева баня, дава съгласието си община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в община Сапарева баня“ по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

2.      Общински съвет – Сапарева баня декларира, че реализирането на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в община Сапарева баня“ е в съответствие с основните приоритети, заложени в Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020 г.

3.      Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да подготви и подаде документацията по кандидатстване пред Държавен Фонд „Земеделие“ на проектното предложение по т. 1, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020), както и да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 27,  ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 576

 

1.  Общински съвет – Сапарева баня, дава съгласието си община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение  за „Обект:  Основен ремонт на път KNL3190 “ по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2.  Общински съвет – Сапарева баня декларира, че реализирането на проект с проектно предложение  за „Обект:  Основен ремонт на път KNL3190“  е в съответствие с основните приоритети, заложени в Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020 г.

3. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да подготви и подаде документацията по кандидатстване пред Държавен Фонд „Земеделие“ на проектното предложение по т. 1, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020), както и да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 27,  ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 577

 

1. Общински съвет – Сапарева баня, дава съгласието си община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение за Обект: „Основен ремонт на път KNL3192 на територията на Община Сапарева баня“ по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2. Общински съвет – Сапарева баня декларира, че реализирането на проект - Обект: „Основен ремонт на път KNL3192 на територията на Община Сапарева баня“ е в съответствие с основните приоритети, заложени в Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020 г.

3. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да подготви и подаде документацията по кандидатстване пред Държавен Фонд „Земеделие“ на проектното предложение по т. 1, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020), както и да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5а, и чл. 2, ал. 1 т. 5 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 578

 

 

1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде подпомогната финансово със сума в размер на  две минимални работни заплати -  1420 лв., състезателката по кикбокс АЛИСИЯ БОЙКОВА СУСАНИНА, завоювала титлата "Световен шампион по кикбокс" за девойки категория до 60 кг.

2. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 579

 

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение №429 от Протокол №28/27.01.2022 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 166    

- № 166 -  30/838 идеални части от УПИ VI-2174, кв.13 по регулационния план на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, целия с площ 838 кв.м.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Татяна Василева Александрова чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2837/12.10.2022 г./  - 30/838 идеални части от УПИ VI-2174, кв.13 по регулационния план на с.Сапарево,  общ.Сапарева баня, целия с площ 838 кв.м

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител – Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината в размер на  905 лв. без ДДС за имота като цяло.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 905,00лв. без  ДДС за продажба на – 30/838 идеални части от УПИ VI-2174, кв.13 по регулационния план на с.Сапарево,  общ.Сапарева баня, целия с площ 838 кв.м.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 


 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12,  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.2, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 580

           І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение №429 от Протокол №28/27.01.2022 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 167    

- № 167 -  615/2588 идеални части от УПИ I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище, общ.Сапарева баня, целия с площ 2588 кв.м.

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и О.П.Елос“ ЕООД гр.Дупница чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2838/12.10.2022 г./  - 615/2588 идеални части от УПИ I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище,  общ.Сапарева баня, целия с площ 2588 кв.м

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител – Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината в размер на  56001 лв. без ДДС за имота като цяло.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 56001,00лв. без  ДДС за продажба на – 615/2588 идеални части от УПИ I, кв.12 по регулационния план на с.Паничище,  общ.Сапарева баня, целия с площ 2588 кв.м.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2  , чл.41, ал.2 от ЗОбС , чл.33 от ЗС, чл.52, ал.,1 чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 581

    1. Изменя т.II от Решение №198 от протокол № 13 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Сапарева баня, както следва:

            ІІ. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка от 22 341лв. без ДДС за имота като цяло, изготвена от лицензиран оценител – Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на общината.

              2. Изменя т.III от Решение №198 от протокол № 13 / 29.10.2020 г. на Общински съвет Сапарева баня, както следва:

III.Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 22341,00 лв. без ДДС за продажба на 339 / 1114 ид. части от поземлен имот с идентификатор №65365.602.1117 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, изменена със Заповед №КД-14-10-360/28.10.2011 г. на Началника на СГКК – Кюстендил, съставляващ урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.1а по плана на гр.Сапарева баня одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 г. на Председателя на ОбНС гр.Ст. Димитров, изменен със Заповед №491/17.07.2007г. на Кмета на Община Сапарева баня, целият с площ от 1114.00 кв.м.

            3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на  имота, подробно описан в т. 2 от настоящото  решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: Чл.21 ал.1 т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 582

І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение № 429 от Протокол № 28 / 27.01.2022 година, както следва:

В раздел Раздел II. Право на строеж се добавя № 5

-                 № 5 - Право на пристрояване, с разгъната застроена площ 90 кв.м. към законно изграден самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 65365.602.109.1.7 по КККР на гр.Сапарева баня, с предназначение: за обществено хранене, бр. нива:1, със застроена площ 280 кв.м. , находящ се в сграда с идентификатор 65365.602.109.1 със застроена площ 603 кв.м., брой етажи:2, предназначение: Друг вид обществена сграда, построена върху общински имот – частна общинска собственост /АЧОС №2094/14.05.2018 г./ - урегулиран поземлен имот представляващ парцел III, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.109 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено право на пристрояване, с разгъната застроена площ 90 кв.м. на „РПК Паничище“ със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ №14, ЕИК 109016117, представлявано от Иван Кирилов Тодоров - председател, съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.1, 2  и 3 от ЗУТ с изх.№ ОАГ – 61 от 19.10.2022 г., издадена от Главния архитект на Община Сапарева баня, към законно изграден самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.109.1.7 по КККР на гр.Сапарева баня, с предназначение на самостоятелният обект: за обществено хранене, със застроена площ 280 кв.м., брой нива на обекта: 1, собственост на „РПК Паничище“ със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ №14, ЕИК 109016117, представлявано от Иван Кирилов Тодоров - пхредседател, съгласно Нотариален акт за удостоверяване правото на собственост /констативен/ № 43, том II. Дело № 489 /1996 г., находящ се в сграда с идентификатор 65365.602.109.1, със застроена площ 603 кв.м., брой етажи:2, предназначение: Друг вид обществена сграда, построена върху  имот – частна общинска собственост /АЧОС №2094/14.05.2018 г./, представляващ урегулиран поземлен имот - парцел III, в кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.109 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без провеждане на търг или конкурс. С оглед спазване изискванията на чл.183, ал.2 от ЗУТ, за разрешаване на пристрояването е необходимо „РПК Паничище“  да представят  декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост.

IІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня  приема пазарна оценка от 8 421 лв. без ДДС за право на пристрояване с разгъната застроена площ 90 кв.м., изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 8 421 лв. без ДДС за право на пристрояване с разгъната застроена площ 90 кв.м. на „РПК Паничище“ със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ №14, ЕИК 109016117, представлявано от Иван Кирилов Тодоров - председател,  съгласно Виза за проучване и проектиране по чл.140, ал.1, 2  и 3 от ЗУТ с изх.№ ОАГ – 61 от 19.10.2022 г., издадена от Главния архитект на Община Сапарева баня, към законно изграден самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65365.602.109.1.7 по КККР на гр.Сапарева баня, с предназначение на самостоятелният обект: за обществено хранене, със застроена площ 280 кв.м., брой нива на обекта: 1, собственост на „РПК Паничище“ със седалище и адрес на управление гр.Сапарева баня, ул.“Германея“ №14, ЕИК 109016117, представлявано от Иван Кирилов Тодоров - председател,  съгласно Нотариален акт за удостоверяване правото на собственост /констативен/ № 43, том II. Дело № 489 /1996 г., находящ се в сграда с идентификатор 65365.602.109.1, със застроена площ 603 кв.м., брой етажи:2, предназначение: Друг вид обществена сграда, построена върху  имот – частна общинска собственост /АЧОС №2094/14.05.2018 г./, представляващ урегулиран поземлен имот - парцел III, в кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.109 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури и сключи договор за право на пристрояване на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал. 1 от Закона за горите;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 583

1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно надаване, части от имот – частна общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти от №1 до №12, всяка с площ 12 кв. м., съгласно схема за поставяне на преместваем обект, одобрена от главния архитект на община Сапарева баня, приложение към решението, разположени върху имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК за срок от 5 години.

2. Общинския съвет Сапарева баня определя началната тръжна цена на месец в размер на 250,00лв. за всяка част от имота с площ от 12кв. м. за разполагане на преместваеми търговски обекти от № 1 до № 12, съгласно схема за поставяне на преместваем обект.

3. Общинския съвет Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да подготви и да проведе публичен търг с тайно наддаване по ред и условия, определени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за всяка част от имот – частна общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти от №1 до №12 по отделно.

 4. Общинския съвет упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договорите за наем с участниците спечелили търга при условията на  настоящото решение.

 5. Общински съвет Сапарева баня упълномощава и възлага на кмета на Община Сапарева баня, ежегодно да  актуализира с инфлационния индекс за предходната година цената, определена в т. 2 от настоящото решение.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34, ал. 6 от ЗОС, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 и чл. 67, ал. 2 от ЗЕ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 584

1.Общински съвет гр.Сапарева баня учредява право на прокарване и/или преминаване на нова кабелна линия ниско напрежение на фирма „ЕРМ Запад” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе №159, ЕИК 130277958, представлявано от Орлин Симеонов Аврамов в качеството му на пълномощник, съгласно представеният проект за присъединяване  през  поземлен имот – общинска собственост, както следва: поземлени имоти с идентификатори 65365.602.1052, 65365.602.1085 и 65365.602.1084 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, представляващи съответно улици с о.т. 257-256-147-51; о.т.145-51-437 и о.т.145-51-50 по регулационния план.

            2.Учреденото  право на прокарване и/или преминаване  ще е безвъзмездно съгасно чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

            3.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, с чл. 34,ал. 6 от ЗОС, с чл. 193, ал. 4 от ЗУТ и чл. 64 от ЗЕ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 585

1.    Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за учредяване на сервитут - право на прокарване  за изграждане на два Присъединителни електропровода по 110 kV“, и три фази в териториалния обхват на землищата на с. Крайници, Община Дупница и с. Сапарево, Община Сапарева баня от цитирания обект към мястото на разкъсването на ВЕ 110 kV „Белчин“ до ВС 110 kV обекти за обект:  Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 100 MW,  на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, със седалище и  адрес на управление  гр. София, бул. „Цар Борис III“ №201 с ЕИК 175201304, съгласно одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план  /ПУП-ПП/ със Заповед № ОА-РД-36-2/30.09.2022 г. на Областния управител на Област Кюстендил,  през поземлени имоти – публична общинска собственост, както следва:

-Поземлени имоти с идентификатори  № 65365.8.43 по КККР на гр.Сапарева баня, представляващ публична общинска собственост;

- Поземлени имоти с идентификатори № 65365.40.4, № 65365.40.3, № 65365.7.1, № 65365.1.5, № 65365.1.7, № 65365.1.57, № 65365.6.114, № 65365.6.116, по КККР на гр.Сапарева баня, представляващи имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – стопанисвани и управлявани от Общината;

-Поземлени имоти с идентификатори № 65379.5.205 – публична общинска собственост, № 65379.6.48 – частна общинска собственост, по КККР на с.Сапарево, общ.Сапарева баня.

-Поземлени имоти с идентификатори № 65379.6.52, № 65379.38.38, № 6537.38.41, № 65379.38.77, № 65379.38.79,по КККР на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, представляващи имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – стопанисвани и управлявани от Общината;

--Поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.1.20, 65365.1.55, 65365.2.68, 65365.8.220, 65365.8.221, 65365.8.222, 65365.8.223, 65365.8.230, 65365.8.232, 65365.8.233, 65365.8.234, 65365.40.23, 65365.40.26, 65365.40.30,  65365.56.1 по КККР на гр. Сапарева баня, представляващи публична общинска собственост;

-Поземлени имоти с идентификатори №№ 65379.5.240, 65379.6.89, 65379.6.90, 65379.6.117, 65379.6.305, 65379.6.369, 65379.8.175, 65379.10.118, 65379.10.122, 65379.10.127, 65379.13.372, 65379.14.156, 65379.14.157, 65379.14.169, 65379.24.198, 65379.25.162, 65379.25.163, 65379.25.164, 65379.25.200, 65379.25.208, 65379.25.209, 65379.25.210, 65379.25.211, 65379.25.313, 65379.25.400, 65379.31.560 и 65379.37.527 по КККР на с. Сапарево, общ. Сапарева баня, представляващи публична общинска собственост.

   2. Правото на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно, съгласно чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката, определени по реда на чл. 210 и 211 от Закона за устройство на територията.

    3. При наличие на пресичане с друга подземна инфраструктура Възложителя се задължава да представи проектно решение за пресичането съгласно действащите норми.

   4. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС, и чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.1 и т.6, във връзка с чл.208, ал.1 и 2, както   и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 586

1. Общински съвет гр. Сапарева баня не дава съгласие да бъде изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, изменен със Заповед № 122/08.08.2000г. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-369, кв.51 и улица с о.т. 198-151, по регулационният план на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ както следва:

- Изменение на уличната регулационната линия между урегулиран поземлен имот V-369, кв.51 и улица с о.т. 198-151, по регулационният план на с.Ресилово, съгласно скица предложение;

2. Не разрешава Община Сапарева баня да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобрената скица предложение  по  т.1.;

3. Общински съвет гр. Сапарева баня  не възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21.ал.1,  т.11, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 587

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ със   следния  териториален   обхват - поземлени  имоти  с  идентификатори №65365.35.55, №65365.35.47, №65365.35.95, №65365.44.69 и №65365.44.51 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, третиращ  изграждане на  елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия за учредяване право на прокарване и сервитут с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура, както  следва:

            - „Външно ел. захранване (подземен елекропровод) – средно напрежение на строеж: „Жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор №65365.44.188, местност “Челяковото” по  кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, Община Сапарева баня, с Възложител „„Електроразпределителни мрежи запад АД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4 и 5  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ, както и чл.60, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.7, ал.2 от ЗОС и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 588

1. ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор №62520.26.104, местност “Над селото”,  по кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, като дава предварително съгласие достъпът до имота да бъде осъществяван  от ПИ с идентификатор 62520.27.226 по КККР на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, с НТП – за местен път, посредством мостово съоръжение през ПИ с идентификатор 62520.26.27 – представляващо публична общинска собственост, с НТП – дере.

           

            2. РАЗРЕШАВА изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №62520.26.104, местност “Над селото”,  по кадастралната карта на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

            - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

             - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

Отреждане на поземления имот „За обществено обслужване“.

И да се определят ограничителните линии на застрояване в имота.

 

3. Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройственитепланове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4. Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5. Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

           

6. Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината.

           

7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

           

8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

           

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 във връзка с чл.27, ал.4 и 5  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.9, ал.2, чл.110, ал.1, т.3, чл.124а, чл.124б и чл.125 от Закона за устройство на територията и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ, както и чл.60, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.7, ал.2 от ЗОС;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 589

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 62520.26.7, местност “Пишл ливади, по Кадастралната карта на с. Ресилово, общ. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София,  като дава предварително съгласие достъпът до имота да бъде осъществяван  от ПИ с идентификатор 62520.27.226 по КККР на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, с НТП – за местен път, посредством мостово съоръжение през ПИ с идентификатор 62520.26.27 – представляващо публична общинска собственост, с НТП – дере.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62520.26.7, местност “Пишл ливади, по Кадастралната карта на с. Ресилово, общ. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на смесена обществено обслужваща зона – Соо, с цел строителство за жилищна сграда за нуждите на собственика, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

 

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,8

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/ 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

 

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

 

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 590

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.32.605, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.605, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на „трафопост“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

 

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

 

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

 

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

 

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 19 от Закона за автомобилните превози  във връзка с чл. 16в от Наредба № 2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията и чл.4, параграф 3 от Регламент 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г. относно обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 591

     1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да се проведе обществена/и поръчка/и   по реда на ЗОП, Закона за автомобилните превози и при спазване на реда, предвиден в глава втора, раздел първи на Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и в съответствие с Регламент 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г. относно обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт, с предмет ”Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми”, съгласно утвърдените маршрутни разписания от квотата на община Сапарева баня както следва:

            1.1. гр. Дупница – с. Сапарево;

            1.2. гр. Дупница – гр. Самоков

     2.Общински съвет Сапарева баня определя срока на договорите с избраните изпълнители, както следва:

2.1 за автобусна линия гр. Дупница -  с. Сапарево - 5 години.

2.2.за автобусна линия гр. Дупница -  гр. Самоков -2 години.

     3. С настоящото решение Общински съвет Сапарева баня делегира изпълнението на своите функции, относно провеждането на процедурата на Кмета на община Сапарева баня и го оправомощава  да предприеме, подготви и извърши всички правни и фактически действия  необходими за изпълнение на настоящото решение, включително и да сключи договори с избраните изпълнители след проведените процедури по ЗОП, по съгласувани и утвърдени маршрутни разписания.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОбС, и чл.110, ал.1, т.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2, във връзка с ал.2 и чл.135, ал.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 592

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед №213/12.09.1989 година на Председателя на ОбНС гр.Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ VIІ – „За училище“, кв.10 по плана на с.Ресилово образуван от поземлени имоти с пл.№395 и пл.№397 по плана на с.Ресилово включващ:

            1.1.Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), третиращ:

          Разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII – „За училище“, кв.10 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня   с площ 7 723 кв.м. на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:

        - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII – „За училище“, кв.10 по плана на с.Ресилово включващ поземлен имот с пл.№395 по плана на с.Ресилово с площ 6 738 кв.м, по съществуващата имотна граница на имот пл.№ 395 и пл.№ 397;

           - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.10 по плана на с.Ресилово и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х за пл.№397, с площ 985 кв.м., по съществуващата имотна граница на имот пл.№ 395 и пл.№ 397;

            1.2.Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ), третиращ:

            - Запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

 

            - Височина /Етажност/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

             - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. – 1.2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

 

            - Отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-397, кв.10 по плана на с.Ресилово за „За жилищно строителство“.

            - Надстройка на съществуващата сграда от допълващо застрояване в новообразувания VII – „За училище“, кв.10 по плана на с.Ресилово,  с възложител Община Сапарева баня.

 

           2. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5а, и чл. 2, ал. 1 т. 5 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ;

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 593

 

1. Общински съвет Сапарева баня дава съгласието си да бъде подпомогнат финансово със сума в размер на  две минимални работни заплати -  1420 лв., състезателя по волейбол ИВАЙЛО ИВОВ ДАМЯНОВ,  завоювал  първо място на Балкански шампионат по волейбол за младежи до 20 г. и трето място на Европейско първенство па волейбол за младежи до 20 г.

 

2. Общински съвет Сапарева баня възлага на Кмета на община Сапарева баня да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.7 от Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 594

 

Общински съвет Сапарева баня отпуска финансови средства в размер на 300,00 лв. на Галинка Димитрова Вучелийска за лечение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин

 


 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.7 от Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 595

 

Общински съвет Сапарева баня отпуска финансови средства в размер на 300,00 лв. на Александър Страхилов Дамянов за лечение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

От ПРОТОКОЛ № 37/ 27.10.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.7 от Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 596

 

Общински съвет Сапарева баня отпуска финансови средства в размер на 300,00 лв. на Веселина Георгиева Грахльова за лечение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Инж. Васил Маргин