Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 10 - 346 от 02.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня, с която е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председа

                                                                                 ОБЯВЛЕНИЕ 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Любка Костадинова Тасева, Стефан Михайлов Стефанов, Антон Михайлов Стефанов, Галин Йорданов Михайлов и Лилия Йорданова Михайлова, че със Заповед № РД – 00 – 10 - 346 от 02.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ИК на ОбНС гр. Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX – 2422, кв. 95 по регулационния план на гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ както следва: изменение на регулационните линии на УПИ IX – 2422,  кв. 95 по имотните граници на ПИ с идентификатор 65365.601.313, при което се изменят регулационните линии на УПИ VIII -2421, УПИ XXV -2413, УПИ XXIV -2412 и УПИ X -2423, кв. 95 по регулационния план на гр.Сапарева баня, Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, с Възложител Георги Любенов Виячев, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.124а, ал.2, чл.134 ал.2, т.2 и чл.135, ал.2 от ЗУТ и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

           Заповед № РД – 00 – 10 - 346 от 02.08.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.