Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед №РД-00-33/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Предс

                                                                                  ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-33/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със Заповед №51/29.01.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, частично изменен със Заповед №489/04.10.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVIII-65, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.969 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХII-65, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня,  с идентификатор 65365.601.970 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ както следва:

1.Изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVIII-65, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХII-65, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, като се образуват два нови урегулирани поземлени имота, представляващи парцели, както следва:

2. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVIII-65, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня с площ 443 кв.м. с проектен идентификатор №65365.601.969 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХII-65, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня с площ 434 кв.м. с проектен идентификатор №65365.601.970 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,

Без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм. с възложители Цветанка Йорданова Иванова и Красимир Йорданов Банков.