Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед №РД-00-32/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Предс

                                                                                ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-32/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със заповед №18/11.01.1988 година на Кмета на община Сапарева баня, частично изменен със заповед №РД-08-253/12.05.2020 година на Кмета на община Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-1292, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.629 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1293, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.628 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-1290, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.630 и поземлен имот с идентификатор №65365.602.1266 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-1292, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1293, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.629 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-1292, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-1290, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.629 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-1292, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I-1290, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.629 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

4. Разделяне на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел парцел III-1292, кв.3А по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.629 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два нови урегулирани поземлени имота с проектни номера, както следва:

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер III-1292, кв.3A по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.602.1328 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 406 кв.м.

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер XLI-1292, кв.3A по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.602.1329 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 405 кв.м.;

Без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм. с възложители Йордан Кирилов Гольов, Ели Руменова Костадинов, Румен Иванов Костадинов и Иванка Аризанова Костадинова, Стилиян Василев Георгиев и Василена Ваньова Георгиева.