Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Дейности и постигнати резултатиПринтирай

Дейност 5. Организация и управление на проекта

1.1. Подготовка на проекта
Предварителна оценка на възможностите за адекватно насочване на туристическия поток, и препоръки за формулиране на дейностите с оглед минимизиране на натиска върху видове и местообитания. Изготвяне на формуляр за кандидатстване по настоящата процедура към Ос 3 на ОПОС.
1.2. Сформиране на екип по проекта
• Членовете на екипа ще бъдат запознати с целите, дейностите и времевия график на проекта;
• Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа.
• Ще бъде обсъден план-графикът на проекта и ще бъде разработен детайлен такъв. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства, план-графикът ще бъде актуализиран.
• Ще бъдат определени правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; Вътрешният мониторинг ще се осъществява на база на изготвения през първия месец план за вътрешен мониторинг на проекта. Планът ще включва заложените индикатори, времеви графици за проверка и отговорни лица за всяка фаза на оценка.
Ще бъде създаден Комитет за наблюдение на проекта на проекта. КНП ще следи за навременното изпълнение на план-графика на проекта, ще анализа резултатите от изпълнението на плана за вътрешен мониторинг и при необходимост ще предлага корективни действия.
1.3. Управление, мониторинг, контрол и отчетност
Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол продължават през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." със съответните специални условия и общи условия.
Цел: За под-дейност 1.1. Мобилизирането на външен капацитет при проектната подготовка е необходимо за правилното планиране на дейностите с оглед постигане на максимален положителен ефект; За под-дейност 1.2. - Дейността е необходима за създаване на организация за стартиране на проекта и за постигане на съгласуваност и яснота относно дейностите и правилата за ефективно изпълнение на проекта; За под-дейност 1.3. - С цел осъществяване на ефективен и ефикасен вътрешен мониторинг и контрол ще бъде извършена 100% документално проверка и проверки на място за изпълнението на възложените на изпълнителите дейности по проекта.
Продължителност и период на изпълнение: - 24 месеца, от първи до двадесет и четвърти месец.

През периода 20.02.2012г. - 22.03.2012 г. в община Сапарева баня , по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП , бе проведена процедура с три ценови оферти и бе избран изпълнител за изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет: „Консултантска услуга по организация и управление на проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня".
Комисията, назначена от Възложителя със Заповед № 75/29.02.2012г. на кмета на община Сапарева баня ,отвори, разгледа и оцени офертите съгласно критерия "най-ниска предлагана цена" и класира постъпилите в общината 3 оферти.
Беше сключен договор №1/22.03.2012г. с класирания на първо място участник „Консултантска къща Европроект" ЕООД, град София.
Избраният изпълнител ще отговаря за организацията, управлението, координирането и юридическото обслужване на проекта, съгласно изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ.