Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед №РД-00-31/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват уре

                                                                              ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-31/05.10.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IIII - „За обществено обслужване“, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.1212 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

1. Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на План за регулация (ПР), третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IIII - „За обществено обслужване“, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня на два броя нови самостоятелни УПИ, както следва :

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III-„За обществено обслужване“, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.601.1214 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с проектна площ 751 кв.м.;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХIII -„За културно историческо наследство“, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня с проектен идентификатор №65365.601.1215 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с проектна площ 684 кв.м.”;

 2. Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ), обхват новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ ХХIII - „За културно историческо наследство“, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня с проектен идентификатор №65365.601.1215 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня със запазване на установената устройствена зона – жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване пределно допустимите стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                   - Плътност на застрояване – 60%

                                    - Интензивност на застрояване  Кинт – 1.2

                                    - Етажност /Височина/ - 1- 3 /3-10.00м / 

                                    - Минимална озеленена площ – 40 %.,

с възложител Община Сапарева баня.