Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обява на издадена Заповед №РД-00-30/14.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председат

                                                                                    ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-30/14.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, частично изменен със заповед №РД—08-688/03.12.2015 година на Кмета на община Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - „За тракторен стан“, кв.55 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.504, №65365.603.532, №65365.603.533 №65365.603.1 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1. Разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За тракторен стан”, кв.55 по регулационния план на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с нови проектни номера, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За тракторен стан”, кв.55 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.1, №65365.603.532 и №65365.603.533  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V, кв.55 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.603.504 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му от „За тракторен стан” в  „За обществено обслужване”.

Без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложители „КАМА – ТРАНС“ ЕООД, Антони Стоилов Джокин, Антоанета Стоилова Мутавджийска, Катерина Владимирова Харизанова, Елена Владимирова Джокина.