Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Дирекция „Административно и информационно обслужване" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на „Енерджи - Сейф“ ЕООД със седалище и адрес на управление – гр.Ду

Дирекция „Административно и информационно обслужване" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава  на „Енерджи  - Сейф“ ЕООД  със седалище и адрес на управление – гр.Дупница, ул.“Прогона“ №2, ет.3, представлявано от Управител  Георги Василев Градевски  че  с писмо Изх.№ З-2294-1/17.05.2022 година на Община Сапарева баня е определен срок за отстраняване  на нередовности и предоставяне на допълнителни документи, по повод образувана в Общинска администрация гр. Сапарева баня  административна преписка, относно подадено от „Енерджи – Сейф“ ЕООД Заявление за издаване на разрешително за водовземане от  минерална вода Вх.№З-2294 / 25.11.2021 година.

Определеният в писмото двумесечен срок започва да тече след изтичане на 7-дневен срок от публикуване на настоящето  Обявление на интернет страницата на Община  Сапарева  баня.