Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 28 / 07.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 213 от 12.09.1989 година н

                                                                            О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 28 / 07.09.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 213 от 12.09.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ155, кв.31 по регулационния план на с.Ресилово, третиращ запазване на съществуваща жилищна сграда с режим на търпимост /Удостоверение за търпимост № 23 от 28.07.2021 година, издадено от Главния архитект на Община Сапарева баня/ и изграждане на пристройка към нея, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, при спазване на определените пределно допустими стойности на параметрите за застрояване, както следва:

            -  Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

С Възложител Валери Стоилов Гиздов.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/