Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Дейности и постигнати резултатиПринтирай

Дейност 1 . Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината

Описание на дейността: Дейността включва оценка на туристическия капацитет на територията и изготвяне на план за управление на посетителските потоци в рамките на общината. Резултатите от анализа ще бъдат интегрирани в политиката на Община Сапарева баня за развитие на туризма, в изискванията към инвеститори на съществуващи и бъдещи туристически обекти и съоръжения.
Цел: Една от целите на проекта е да бъдат устойчиво управлявани дейностите по развитието на туризма в общината, включително и бъдещи инвестиционни проекти и да бъде смекчен антропогенния натиск върху природните екосистеми.
Продължителност : 6 месеца, начало: трети месец от началото на проекта.

През периода 24.02.2012г - 05.04.2012г. в община Сапарева баня , по реда на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП , бе проведена процедура с три ценови оферти и бе избран изпълнител за изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет: „Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на община Сапарева баня" в изпълнение на проект № 5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня".
Комисията, назначена от Възложителя със Заповед № 69/24.02.2012 година на кмета на община Сапарева баня ,отвори, разгледа и оцени офертите съгласно критерия "най-ниска предлагана цена" и класира постъпилите в общината 3 оферти.
Беше сключен договор №3/05.04.2012г. с класирания на първо място участник „ДАТАКОНСЕПТ БЪЛГАРИЯ" АД , град София.
Избраният изпълнител ще извърши проучване (оценка на ресурсите за развитие на туризъм - природогеорафски, социо-културни дадености и човешки ресурси).

Цялостната работа на Изпълнителя ще завърши с изготвен План за управление на посетителите и развитие на устойчив туризъм (План за развитие на туризма на територията на общината и Изготвен доклад за направените проучвания на туристическия капацитет (като приложение към Плана за развитие на туризма).