Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД – 00–10-335 от 25.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен: Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ

        Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Васил Стоянов Георгиев, Мариана Славчева Стойкова, Мария Димитрова Христова, Васил Илиев Рангелов, Нина Николова Харамлийска, Христина Иванова Банкова, Пламен Георгиев Банков и Нели Георгиева Банкова, че със Заповед № РД – 00 – 10 - 335 от 25.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен:        

            Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ:

            I. Проект на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС Станке Димитров, изменен със Заповед № РД - 08 - 37 от 21.01.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – 127 „За обществено обслужване“, кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.430 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София третиращ както следва:

                 І.1 изменение на План за регулация (ПР) – третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – 127 „За обществено обслужване“, кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – 127 „За жилищно строителство“, кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.

               І.2 изменение на План за застрояване (ПЗ) – третиращ запазване на съществуващата жилищна сграда и новопредвидено  застрояване с две жилищни сгради, при спазване пределно допустимите стойности на параметрите на застрояване за установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност:

                                          - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

                                          - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

                                         - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

                                         - Минимална  озеленена  площ – 40%

         ІІ Инвестиционен проект за изграждане на „Две жилищни сгради“

         Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/, с Възложители Райна Стойчева Банкова и Димитър Николов Банков, изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.2, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и чл.150 от Закона за устройство на територията и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.