Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за заседание на ОбС Сапарева баня на 25.08.2022 г. от 10:15 часа /четвъртък/ в малкия салон на Обшина Сапарева баня

ПОКАНА


                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.08.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.


СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № П-923-1/  27.07.2022г.                                                                                                             

      ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване от Общински съвет гр. Сапарева баня  на  паралелки с брой на учениците под минималния в VIII   клас по специалността "Организация на туризма и свободното време", по професия "Организатор на туристическа агентска дейност“ в СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня през учебната 2022/2023 година.

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-48/  17.08.2022г.                                                                                                             

      ОТНОСНО: Предложение за утвърждаване от Общински съвет гр. Сапарева баня  на  паралелки с брой на учениците под минималния в VI „б”   клас в СУ "Христо Ботев", гр. Сапарева баня през учебната 2022/2023 година.

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-50/  17.08.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Ползването на дървесина по ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия  в отдел с проектирана отгледна сеч /прореждане/ в издънкови гори,     -отдел 78 „в”

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1311-1/  12.08.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1311-2/  12.08.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1311-3/  12.08.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-838-2/  15.08.2022г.                                                                                                             

      ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1161-1/  12.08.2022г. 

 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1155-1/  12.08.2022г. 

 ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-47/  09.08.2022г. 

  ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие за придобиване на имот-частна държавна собственост 

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1004-1/  26.07.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната  територия  и  даване  на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната  територия  – „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни (интернет), извън границите на урбанизираната територия на гр.Сапарева баня до с.Паничище, община Сапарева баня, област Кюстендил“, в обхват  на  поземлени  имоти с  идентификатори  №65365.35.47, №65365.35.55, №65365.35.95 и №65365.210.240 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня. Съгласие за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план (ПП) да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура – „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни (интернет), извън границите на урбанизираната територия на гр.Сапарева баня до с.Паничище, община Сапарева баня, област Кюстендил“, в обхват на поземлени имоти с идентификатори  №65365.35.47, №65365.35.55, №65365.35.95 и №65365.210.240 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1394-3/  11.08.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхват неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 65365.30.109, местност “Под селото”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-46/  27.07.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: учредяване на право на прокарване

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-82-6/  17.08.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Даване на предварително съгласие, с цел учредяване на право на прокарване и изграждане на линеен енергиен обект и право на преминаване

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № П-1025-1/  17.08.2022г.                                                                                                             

 ОТНОСНО:Отмяна на Решение № 538, обективирано в Протокол  № 34/28.07.2022г.  и вземане на решение за обявяване на имот - публична общинска собственост за имот – частна общинска собственост 

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-49/  17.08.2022г.                                                                                                             

 ОТНОСНО:Определяне размера на основните месечни възнаграждения на кметовете на кметства в община Сапарева баня. 

 1. Докладна записка от Калин Гелев–Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-38/  06.07.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на програма за управление на отпадъците в Община Сапарева баня за периода 2021-2028г.

 1. Други


 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              инж. Васил Маргин