Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед №ОА-ДС-11-1/15.08.2022 година на Областния управител на Област Кюстендил е допълнена Заповед №ОА-ДС-11-1/16.11.2021 година на Областния управител на Област Кюстендил като в частта „Проектът е с обхват следните имоти“ се добавят сле

                                                                                 О Б Я В Л Е Н И Е

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед  №ОА-ДС-11-1/15.08.2022 година на Областния управител на Област Кюстендил е допълнена Заповед  №ОА-ДС-11-1/16.11.2021 година на Областния управител на Област Кюстендил като в частта „Проектът е с обхват следните имоти“ се добавят следните имоти: 

- поземлен имот с идентификатор №65379.5.181, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „ЦЪЛЦОРКО МАЛКИЯ ДРУМ“ вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 1900 кв.м., стар номер 005181; 

- поземлен имот с идентификатор №65379.6.32, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „СЕМЧИН“ вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 2091 кв.м., стар номер 006032;

- поземлен имот с идентификатор №65379.6.48, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „СЕМЧИН“ вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, площ 1970 кв.м., стар номер 006048;

- поземлен имот с идентификатор №65379.25.208, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, площ 4642 кв.м., стар номер 000208;

- поземлен имот с идентификатор №65379.25.313, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП „Дере“, площ 60792 кв.м., стар номер 000313;

- поземлен имот с идентификатор №65379.25.405, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „БЪРДО“ вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП „Нива“, площ 1114 кв.м., стар номер 000405; 

- поземлен имот с идентификатор №65379.24.109, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „РЕКАТА“ вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП „Нива“, площ 498 кв.м., стар номер 024109;

- поземлен имот с идентификатор №65379.24.109, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „РЕКАТА“ вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП „Нива“, площ 498 кв.м., стар номер 024109;

- поземлен имот с идентификатор №65379.24.110, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „РЕКАТА“ вид собственост Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 6, НТП „Нива“, площ 1498 кв.м., стар номер 024110;

- поземлен имот с идентификатор №65379.24.198, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „РЕКАТА“ вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  площ 2638 кв.м., стар номер 000198;

- поземлен имот с идентификатор №65379.31.558, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „ПРОГОНО“ вид собственост Частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП „Нива“,  площ 771 кв.м., стар номер 031558; 

- поземлен имот с идентификатор №65379.31.566, област Кюстендил, община Сапарева баня, с.Сапарево, местност „СТАРИО КАМЪК“ вид собственост частна, вид територия Земеделска, категория 10,  НТП „Нива“,  площ 264 кв.м., стар номер 031566;