НовиниПринтирай

Проектонаредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга

С тази наредба се определя редът и условията за:
1. Издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода от община Сапарева баня от предоставеното й за срок от 25 години, безвъзмездно, за управление и ползване находище за минерална вода, изключителна държавна собственост № 67 от Приложение № 2 на Закона за водите, гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил, включително водовземните съоръжения - сондаж № 1 хг, каптиран извор „КЕИ - Галерията" и сондаж №10 „Гейзера".

2. Извършване услуга на водопренос/водоподаване на минерална вода по водопроводите за минерална вода - общинска собственост.

3.Учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода - собственост на държавата и юридически лица през имоти публична и частна общинска собственост.
(2) Общото водовземане и ползване на минерална вода и водовземането за задоволяване на собствени потребности е безвъзмездно.(3) За водовземане и ползване на водните обекти с цел стопанска дейност се заплаща такса за използването на природния ресурс като гаранция за създаване на еднакви правни условия за стопанска дейност на всички юридически лица.
(4) Разрешетелното за водовземане на минерална вода се издава за срок до 20 години, но не повече от срока за които водата е предоставена на общината с Решение № 25 от 02.02.2011г. на Министерството на околната среда и водите .

Чл. 2. Водностопанските системи и съоръжения за минерална вода на територията на община Сапарева баня могат да бъдат собственост на държавата, на общината, на физически и юридически лица в зависимост от това дали са изградени и/или се изграждат със средства и/или кредити на съответния собственик(инвеститор).

Чл. 3. (1) Кметът на община Сапарева баня стопанисва предоставената минерална вода от находище на минерална вода № 67 от Приложение № 2 на Закона за водите, гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил, включително водовземните съоръжения - сондаж № 1 хг, каптиран извор „КЕИ - Галерията" и сондаж №10 „Гейзера" в съответствие с изискванията, определени в Закона за водите и Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ. бр.87 от 2007г.).
(2) В изпълнение на изискванията на Закона за водите и Решение № 25 от 02.02.2011г. на Министерство на околната среда и водите кметът обявява:
1. Чрез табели поставени на определените места за водоналиване от населението и на други подходящо избрани места състава и свойствата на минералната вода, балнеоложките качества на водата и предупредителни надписи за това, за какво е забранено ползването на минералната вода.
2. На интернет страницата на общината кметът обявява постъпилите заявления за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода и подържа Регистър на разрешителните за водовземане на минерална вода на община Сапарева баня, като вписва в него всяко издадено разрешително за водовземане на минерална вода.
3. Съгласува заявеното количество за водовземане на минерална вода с директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" с център гр.Благоевград преди подготовката на съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода..
4. Изпраща копия от издадените разрешителни за водовземане на минерална вода в Министерството на околната среда и водите и в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" с център гр.Благоевград и ги публикува на интернет страницата на общината.
5. Ежегодно до 31 март представя на министъра на околната среда и водите отчет за ползването и баланс на минералната вода от двете находища.
(3) В изпълнение на решенията на общинският съвет издава разрешителни за водовземане от минералната вода предоставена за ползване на община Сапарева баня при условията и по реда на Закона за водите и Решение № 25 от 02.02.2011г. на Министерството на околната среда и водите.
(4) На основание дадено съгласие за сключване на договор за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод за минерална вода от общинския съвет кметът на общината сключва договори с ползвателите на минерална вода.

Чл. 4. (1) Общинският съвет на община Сапарева баня с решение определя ползването на минерална вода от находище за минерална вода № 67 от Приложение № 2 на Закона за водите, като определя количеството на ползваната минерална вода, мястото на водовземане, времето за водочерпенето, срока за ползването й и възмездно или безвъзмездно я предоставя за ползване.
(2)По изключение общинския съвет може да постанови с решение минералната вода да бъде предоставена за ползване безвъзмездно;
(3) Общинският съвет определя приоритетите и политиката на ползване на минералната вода на територията на общината в интерес на гражданите на населените места и оптималното развитие на община Сапарева баня.
(4) При вземането на решения за предоставяне на минерална вода за водовземане общинският съвет се ръководи от изискванията на Закона за водите, Решение № 25 от 02.02.2011г. на Министерството на околната среда и водите, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и др. нормативни актове.

Чл. 5. Условие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от общината от находище на минерална вода № 67 от Приложение № 2 на Закона за водите е да има утвърден от министъра на околната среда и водите експлоатационен ресурс на съответното находище за минерална вода и технически възможните дебити на водовземните съоръжения съгласно чл. 151, ал.2, т.2 буква „р" от Закона за водите.

Чл. 6. Община Сапарева баня с цел комплексно, икономично и оптимално използване на наличния ресурс от минерална вода ще издава разрешителни за водовземане на минерална вода за осъществяване на следните дейности, подредени по тяхната обществена значимост:

1. За балнеолечебна дейност на търговски дружества регистрирани по Закона за здравните заведения.
2. За санитарно-хигиенни нужди в обществени бани.
3. За геотермално отопление на имоти, които са публична общинска собственост.
4. За СПА-хотели.
5. За обекти ползвани за спорт и развлечение.
6. За общо водоползване, като количеството за тази дейност е до 20% от използваемия капацитет на находището.
7. За производствени(стопански) нужди.

Чл. 7. Минералната вода от находище № 67 от Приложение № 2 на Закона за водите се предоставя за ползване след заплащане на такса, определена с тарифа, приета от общинския съвет;


* Проект на наредбата и Докладна записка са достъпни в прикачените файлове