Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед № РД – 00 – 23 / 27.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с идентификатор №

                                                                              О Б Я В Л Е Н И Е 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 23 / 27.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.30.111, местност „Под селото“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, с Възложители Мария Кирилова Тренчева и Анка Кирилова Джаджарова.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/