Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед №РД-00-24/28.07.2022 година от Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР одобрен със Заповед №128/22.10.1999 година на Кмета на

                                                                                      ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-24/28.07.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПРодобрен със Заповед №128/22.10.1999 година на Кмета на община Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-3039, кв.113 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.733 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-3038, кв.113 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.732 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

- Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-3039, кв.113 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-3038, кв.113 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.733 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

- Без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложител Милена Николаева Янакиева.