Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед №РД-00-19/20.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед №264/18.12.1989 година на Предсе

                                                                              ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-19/20.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  одобрен със Заповед №264/18.12.1989 година на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, частично изменен със заповед №154/03.04.2013 година на Кмета на община Сапарева баня, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.252 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365. 601.251 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.250 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

- Обединяване на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.252 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365. 601.251 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.250 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня в един урегулиран  поземлен имот, представляващ парцел ХХIV, кв.100 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1207 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ 1488 кв.м.

Без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с възложител Станка Велинова Христова.