Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед № РД-01-10-190/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           Дирекция „АГКСП” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Костадин Димитров Тонкаров, с адрес  гр.София, жк.“Стрелбище“ №12, ет.5, ап.93,  че със Заповед № РД-01-10-190/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор №65365.24.7, местност “Грамчова чешма” по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, третиращ установяване на зона за Обществено обслужване, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

 

                                        - Етажност /Височина/ - ≤ 10,00 м. / до 3 ет./

                                        - Плътност  на  застрояване – Ппл. застр. - 60 %

                                        - Интензивност на застрояване  Кинт – 1.8

                                       - Минимална  озеленена  площ – П озел. - 20 %

 

съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, с възложител „Велден Инвестмънт“ ООД, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове

         Заповед № РД-01-10-190/10.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.