Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед № РД–00–20/22.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)

 

                                                                           О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 20/22.06.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за застрояване (ПЗ) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LXV – 469, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня с цел установяване на устройствена зона – Ц1 „смесена многофункционална устр. зона“ с Възложител:  „ДИ ЕМ ГРУП 2011“, представляван от Янко Янков.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.