Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на издадена Заповед №РД-00-14/20.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП)

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-14/20.05.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със заповед №2800/30.09.1987 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, в обхват урегулиран поземлен VIII - 98, кв.31 по плана на с.Овчарци, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм и предвиждане на ново застрояване на сграда от основното застрояване свободно разположена, съгласно изготвеното предложение., с възложители Георги Димитров Минков и Елена Димитрова Минкова.