Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД – 01 – 10 – 139 от 05.04.2022 г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Зоя Йорданова Андонова /Бисерова/ – с.Герман, ул.“Патриарх Герман“ № 48, Софийска област; Миглена Седефова Крумова – гр.Сапарева баня, ул.“Йордан Михайлов“ № 5; Крум Седефов Крумов - гр.Сапарева баня, ул.“Йордан Михайлов“ № 5; Гергана Добринова Крумова – гр.Дупница, ул.“Втора“ № 15 и Десислава Йорданова Маркова – гр.София, р-н Възраждане, ул.“Антим I  № 30, че със Заповед № РД – 01 – 10 – 139 от 05.04.2022 г година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № № РД – 08 – 173 от 12.03.2020 година на  Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели III - 508 и IV – 507, кв.73 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори № 65365.602.142 и 65365.602.143 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № 18 – 5821 от 12.07.2018 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил,  третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулираните поземлени имоти по съществуваща имотна граница в едно с новопредвидено калканно застрояване /пристрояване и надстрояване/ към сгради с идентификатори №№ 65365.602.142.1, 65365.602.142.5 и 65365.602.143.4 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм“, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ и изменение на План за застрояване /ПЗ/, /, с Възложители Милчо Симеонов Вучков и Мариана Николова Пъргова

 

             Заповед № РД – 01 – 10 – 139 от 05.04.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.