НовиниПринтирай

№135/02.04.2012 г.

За недопускане на запалвания и пожари, водещи до увреждане на околната среда и материални загуби, на основание чл. 10, ал. 2, т. 1 и чл. 15, ал. 1, т. 9 от Закона за опазване на околната среда, чл. 6, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и Наредба №Із - 1053 на МВР и МЗХ

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Паленето и изгарянето на слама, стърнища, суха трева по слогове, крайпътни ивици и др.
2. Паленето на огън и извършване на огневи работи в границите на терени или в близост до такива с узряващи или узрели житни култури.
3. Паленето на огън и извършването на огневи работи в близост до горски насаждения - най-малко на 100 метра, както и в самите гори извън разрешените за това места.
4. Работата на необезопасена в пожарно отношение техника, участваща в жътвената кампания и прибирането на сухите груби фуражи на територията на община Сапарева баня.

НАРЕЖДАМ:
1. По време на лятната кампания в селското стопанство на територията на общината кметовете на населени места, председателите на земеделски кооперации, полската охрана да упражняват контрол по опазване на посевите и грубите фуражи от запалване и пожари в землищата на кметствата.
2. При неспазване на горецитираните забрани на нарушителите да се съставят актове, съобразно действащото законодателство.
3. Службата на общината за защита на населението от бедствия и аварии да поддържа в комплект и пълна изправност противопожарните уреди в депата при кметствата и да има готовност при необходимост да реагира съгласно плановете и инструкциите.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете на населени места в Община Сапарева баня, на полската охрана, на председателите на земеделски кооперации, на специалиста по защита на населението от бедствия, пожари и аварии, на експерта по селско стопанство при ОбА гр. Сапарева баня, на РС ПБЗН гр. Дупница за сведение и изпълнение, както и да се огласи сред населението

ИНЖ. САШО ИВАНОВ
Кмет на Община Сапарева баня