Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед № РД–00–12 / 15.04.2022г. на кмета на община община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП)

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 12 / 15.04.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект Подробен устройствен план (ПУП)  -  изменение  на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ)обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели XVIII – 182; XXIX – 180 и XIX – 181, кв.78 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.601.641; 65365.601.638 и 65365.601.637 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители Георги Василев Кюнчарски и Васил Георгиев Кюнчарски

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/