Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 26.05.2022г. от 10.15часа в малкия салон на Община Сапарева баня.

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 26.05.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

1.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-28/  18.04.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ, приет с решение №123 от Протокол №10 от 31.05.2016г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

2.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № П-608-1/  17.05.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за 2022 г.

3.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № П-608-2/  17.05.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сапарева баня за 2022-2023 г

4.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-29/  10.05.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Ползването на дървесина по ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия  в отдел с проектирана отгледна сеч /прореждане/ във високостъблени гори с възраст до 60 год.

5.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-35/  18.05.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на дървесина по утвърден ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия  в отдел с остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване

6.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-30/  10.05.2022г.

     ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдели 65 „а“, 65 „г“, 61 „а“ с общо лежаща маса - 1463 куб.м.

7.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-31/  10.05.2022г.

ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдели 99б“, 99в“, 99г“ с общо лежаща маса - 939 куб.м.

8.    Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-32/  10.05.2022г.

 ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в подотдели 114д“, 114ж“ с общо лежаща маса - 716 куб.м.

9.     Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-33/  13.05.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

10. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-34/  13.05.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

11.   Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-888-1/  17.05.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 53254.18.76, местност “Грабежо”, по Кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед  № РД-18-382/05.06.2019 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

12.  Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-448-5/  19.05.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 62520.27.230, местност “Над селото”, по Кадастралната карта на с. Ресилово, одобрена със Заповед  № РД-18-272/07.10.2020 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София

13.  Докладна записка от инж.Васил МаргинПредседател на Общински съвет Сапарева баня с №Дз-383/  18.05.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Определяне на представител от Община Сапарева баня в Областна комисия за изработване на областна здравна карта

14.  Други

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

              инж. Васил Маргин