Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения по протокол №31 от 21.04.2022г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/21.04.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.52, ал.1, чл.32  и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,чл.7 ал.5, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 39, чл.96 и чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31 от17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите  три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 482

 

 1. Общински съвет гр. Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2022 година, както следва:

 1.  
  1.    По приходите в общ размер на 10 760 586 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.

   1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на 4 728  487 лв., в т.ч.:

               1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 4 268 801  лв.

         1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 година в размер на 502 386 лв., финансирани със            същата сума, съгласно Приложение № 5

         1.1.1.3. Средства на разпореждане от извънбюджетни сметки в размер на - 42 700 лв.

   1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на 6 032 099 лв., съгласно Приложение № 1,

        в това число са включени:

          1.1.2.1. Местни приходи от дейност 4 797 000 лв., от тях:

                                 1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 880 000 лв.

                                 1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 530 000 лв.

                                 1.1.2.1.3. Общински такси в размер на  1 382 000 лв.

                                 1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи  /вкл. платени данъци /, в размер на 1 005 000 лв.

                        1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на 936 400 лв. в т.ч.:

                                  1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 528 300 лв.

                                  1.1.2.2.2. Средства  за зимно поддържане и снегопочистване 65 800лв.

                                  1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 342 300 лв.

                        1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ - 0 лв.

                        1.1.2.4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки  34 250 лв.

                        1.1.2.5. Финансиране  264 449 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми в размер на  - 114 863, наличности по сметки и преходни остатъци 379 312 лв.            

          1.2. По разходите в общ размер на 10 760 586 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1

                    1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 728 487  лв.

                    1.2.2. За местни дейности в размер на 6 032 099 лв., в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 62 100 лв.

          1.3. Утвърждава общо балансирано бюджетно салдо  по бюджета на общината ,съгласно Приложение №1

   2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2022 г. по Приложение № 4.

   3. Приема инвестиционната програма за 2022 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 4 410 742 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно  Приложение №12,

                   3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 342 300 лв. съгласно Приложение № 12,

                   3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

   4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 816 486 лв. по прихода и 1 816 486 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.

   5. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите “Общи държавни служби”, “Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване подпомагане и грижи”, “Почивно дело, култура, религиозни дейности” /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение №2

   6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

         6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5000 лв.

               6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 40000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.

               6.3. Субсидии и целеви разходи за :

                  6.3.1. Читалища 86 615 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 10 .

                  6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 16000 лв., планирани като субсидии  за организации с нестопанска цел в дейност 738 Култура”.съгласно Приложение № 6

         6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 51 000 лв, разпределени съгласно Приложение № 6

                  6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

      7. Приема следните лимити за разходи:

               7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

               7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината - 7000 лв.

   8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

               8.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т.8.

   9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2025 г., Приложение №15.

   10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно  Приложение № 3.

   11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

     11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 година, -  не се предвижда

     11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2022 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Сапарева баня

     11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 114 863 лв.

   12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на 800 000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

   13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през

    2022 година в размер на 3 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

   14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година в размер на не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2021 г., или не по-малко от 89 000 лв.

   15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 година, в размер на не по-малко от 40% от размера на вземанията, или не по-малко 400 000 лв.

   16.  Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство съгласно Приложение № 11.  

   18. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

     18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

    18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

   18.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

   19. Общински съвет гр. Сапарева баня  възлага на кмета:

   19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

   19.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

   19.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

   19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

   19.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

   19.5. Да включва информацията по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

   19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

   20. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

   20.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране.

   20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.

   20.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

   20.4. Временно свободните средства могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

   20.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви безлихвен заем от централния бюджет.

   21. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета:

   21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

   21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

21.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 30.04.2022 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнтелни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2021г.

 22. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при  разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които се намират на територията на дадено населено място извън територията на общинския център да се           използват за изпълнение на дейности от местно значение на територията на същото населено   място.

 23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/21.04.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 5  , т.6 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС№ 67/2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 483

 

 

                       1. Определя заплатите на кметовете на кметства за 2022г. в размер на 1250.00 лв.

            2. Определя към основните месечни възнаграждения, определени по т. 1, да се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/21.04.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2  от ЗМСМА; чл. 26a, ал. 4 и ал. 5  от Закона за Народните читалища.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 484

 

            ОбС гр. Сапарева баня приема докладите на Народните читалища на територията на Община Сапарева баня за осъществяване на читалищни дейности през  2021г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година, както следва:

 

 1. Доклад и отчет на НЧ “Просветен лъч-1905” – гр. Сапарева баня

 2. Доклад и отчет на НЧ "От Извора 2013" - гр. Сапарева баня

 3. Доклад и отчет на НЧ “Народни будители-1926” – с. Сапарево

 4. Доклад и отчет на НЧ “Пробуда-1923” – с. Овчарци

 5. Доклад и отчет на НЧ “Нов живот – 1928” – с. Ресилово

   

   

   

   

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/21.04.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 485

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.26.6, местност Ридо, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.26.6, местност Ридо, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ установяване на Предимно производствена зона – Пп, с цел изграждане на площадки за третиране на отпадъци в ПИ  65365.26.6, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Сапарева баня., при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване за ПИ 65365.26.6:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 80 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –2,4

            - Минимална  озеленена  площ – 20%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителя.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/21.04.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 486

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.31.58, местност “Черемидарнико, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София и изменена със Заповед № КД-14-10-260/20.07.2012 г. на началник на СГКК — Кюстендил.

 

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.31.58, местност “Черемидарнико, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София и изменена със Заповед № КД-14-10-260/20.07.2012 г. на началник на СГКК — Кюстендил, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с конкретно предназначение на имота за „обществено обслужване“, с цел изграждане на „Хотел“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване (ПРЗ) със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.48 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

                     9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/21.04.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.193, ал.4, 5 и 8 от ЗУТ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 487

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за учредяване право на прокарване и/или преминаване на водопроводно отклонение за минерална вода на „ТОМО СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203598124 със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. „Лоза“, №34, представлявано от Симеон Стойнев Кацарски и „КА ПАРК” ООД, ЕИК 201503362 със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, област Кюстендил, ул. Отец Паисий, бл. 13, вх. А, ет. 1, представлявано от Кирил Здравков Атанасов и Александрина Кирилова Чакърова за захранване на имоти: идентификатор ПИ 65365.24.02 и ПИ 65365.24.654 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, съгласно представения проект за присъединяване  през  поземлени имоти – общинска собственост, както следва: поземлен имот с идентификатор 65365.24.03, ПИ 65365.24.19 и ПИ с идентификатор 65365.24.622 по КК на гр. Сапарева баня.

 2. Правото на прокарване и/или преминаване  ще е възмездно по цена определена по реда на чл. 210 от ЗУТ.

3. Учреденото на  фирми „ТОМО СТРОЙ“ ЕООД и „КА ПАРК” ООД право на   прокарване и/или преминаване е с краен срок, идентичен със срока на  Разрешително за водовземане № 24/25.03.2019 г. и Разрешително за водовземане № 35/15.10.2019 г. издадено от Община Сапарева баня

4.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета да предприеме всички правни и фактически действия  за изпълнение на настоящето Решение.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/21.04.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 488

1. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 г. приета с Решение №429 от Протокол №28/27.01.2022 година, както следва:

            В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя № 161    

- № 161 - поземлен имот № 53254.50.71, местност „Ридо“, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, целия с площ  1 553 кв.м.

             2. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 2817 / 14.04.2022 г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.71 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо”, землище на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, одобрен със Заповед №101/10.03.2009 година на Областния управител на област Кюстендил, с площ 1 553,00 кв.м, при съседи: ПИ №№ 53254.50.67, 53254.50.68, 53254.50.70, 53254.50.72 и 53254.50.142, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

3. Общински  съвет гр.Сапарева баня приема  пазарна  оценка 15 237 лв. за целия имот, изготвена от лицензиран оценител –  инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот – частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

                     4. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от         15 237 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

                     5. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/21.04.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, както и  чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,  чл. 34, ал. 6 от ЗОС,  чл. 64  от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, §12, ал.1, т.5 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗР на ЗИД на ЗПЗП/ във връзка с § 1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката /ДР на ЗЕ/

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 489

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава на „БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3“ ООД, ЕИК 205978399, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Братаница № 12,  предварително съгласие с цел учредяване на  право на  прокарване и изграждане на линеен енергиен обект и право на преминаване, във връзка с процедиране на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), за изграждане на обект: „Присъединителни електропроводи 110 kV“, попадащи в териториалния обхват на землищата на с.Крайници, община Дупница, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня и с.Сапарево, община Сапарева баня към „Фотоволтаична електроцентрала с индикативна мощност 100 MW“, разположена в поземлен имот с идентификатор 39339.134.144 и поземлен имот с идентификатор 39339.134.145 по КККР на с.Крайници, община Дупница, област Кюстендил, през поземлени имоти, както следва:

-Поземлени имоти с идентификатори  № 65365.8.43 по КККР на гр.Сапарева баня, представляващ публична общинска собственост;

- Поземлени имоти с идентификатори № 65365.40.4, № 65365.40.3, № 65365.7.1, № 65365.1.5, № 65365.1.7, № 65365.1.57, № 65365.6.114, № 65365.6.116, по КККР на гр.Сапарева баня, представляващи имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – стопанисвани и управлявани от Общината;

-Поземлени имоти с идентификатори № 65379.5.205 – публична общинска собственост, № 65379.6.48 – частна общинска собственост, по КККР на с.Сапарево, общ.Сапарева баня.

-Поземлени имоти с идентификатори № 65379.6.52, № 65379.38.38, № 6537.38.41, № 65379.38.77, № 65379.38.79, по КККР на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, представляващи имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ – стопанисвани и управлявани от Общината.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/21.04.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, чл.45, ал.3, чл.46 от ППЗРР и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 490

 

 

        Общински съвет Сапарева баня избира Любомир Иванов Георгиев за свой представител на  Областния съвет за развитие на Област Кюстендил за насроченото за 28.04.2022г. заседание на съвета.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 31/ 21.04.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, както и във връзка с писмо на НА "БЧ", по отношение предстоящо заседание на НСБР, насрочено за 28.04.2022г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 491

 

1.Общински съвет Сапарева баня се обявява против  разширяване на зони "Натура 2000", като настоява да не се допуска приемането на проектите на специфичните цели, поради налични редица пропуски, несъответствия и противоречия, обективирани в проектоцелите за разширяване на зоната. Предложеното за разглеждане разширяване е неаргументирано и нецелесъобразно. Същото не почива на безспорни научни данни и факти и не съответства на изискванията на  чл.4 на Директивата за местообитанията. Извън това, проектите на специфични цели и идеята за  разширяване на зони "Натура 2000" не са представени и обсъдени с местните общности и заинтересованите страни на местно ниво. ОбС счита предложените промени за нецелесъобразни, като евентуалното им приемане би навредило, както на управлението на защитените зони, така и би накърнило доверието на обществото в капацитета на държавната власт да провежда правилни и в защита на хората политики, включително същите да са в съответствие с природозащитното законодателство на ЕС.

2.Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да представлява Общината пред Националния съвет по биологично разнообразие  на предстоящото заседание, насрочено за 28.04.2022г., като изрази и защити  обективираната по-горе воля и мнение на Общинският съвет.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

Прикачени файлове

Протокол 31 (8.76 MB)