Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

ПОКАНА за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 21.04.2022г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

ПОКАНА

 

                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 21.04.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                    Дневен ред:

  

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-25/  01.04.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Сапарева баня за 2022г.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-27-/  13.04.2022г.

     ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба в община Сапарева баня

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-26-/  12.04.2022г.

     ОТНОСНО: Приемане на докладите на Народните читалища на територията на община Сапарева баня за осъществяване на читалищните дейности през 2021г. и отчетите за изразходваните бюджетни средства за същата година

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-631-3/  12.04.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.26.6, местност “Ридо” по плана Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър- София

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-640-5/  14.04.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №65365.31.58, местност “Черемидарнико” по плана Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър- София и изменена със Заповед № КД-14-10-260/ 20.07.2012г. на началник на СГКК- Кюстендил

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-677-1/  14.04.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване и/или преминаване

 1. Други

   

   

   

   

   

   

   

   

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                инж. Васил Маргин