НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-22/12.04.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-22/12.04.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти , представляващи парцели ІV-356, ІІІ-357 и V-355, кв.82 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори 65365.601.514, 65365.601.513, 65365.601.512 и 65365.601.515 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-356 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел ІІІ-357 по съществуващата имотна граница на поземлени имоти с идентификатори 65365.601.512 и 65365.601.513 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-356 и урегулиран поземлен имот, предствавляващ парцел V-355 по съществуващата имотна граница на поземлени имоти с идентификатори 65365.601.514 и 65365.601.515 по кадастралната карта, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София в едно с разделянето на УПИ ІV-356 на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, с номера както следва - УПИ ІV-356 и УПИ ХV-356, кв.82 по плана на гр.Сапарева баня, с Възложители Бисер Методиев Христов и Димитър Асенов Христов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове