Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление на Заповед РД-00-7/08.03.2022г. на Кмета на Община Сапарева баня.

                                     О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 7 / 08.03.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ както следва:

I. Проект на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС Станке Димитров, изменен със Заповед № РД - 08 - 37 от 21.01.2020 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV – 127 „За обществено обслужване“, кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.430 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

ІІ Инвестиционен проект за изграждане на „Две жилищни сгради“

с Възложители Райна Стойчева Банкова и Димитър Николов Банков

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/