НовиниПринтирай

Заповед № РД-00-21/12.04.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-21/12.04.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.44.62, местност "Челяковото", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с Възложител Илияна Иванова Томова-Малчева.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.

*Заповедта е достъпна в прикачените файлове