Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-2/31.01.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изме

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-2/31.01.2022 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За магазини“,, кв.61 по плана на с.Сапарево, с площ 368 кв.м., урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ – „За озеленяване“, кв.61 по плана на с.Сапарево с площ 1 417 кв.м.  и поземлен имот с пл.№2795, с площ 727 кв.м., попадащ в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За магазини“,  и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ – „За озеленяване“, кв.61 по плана на с.Сапарево, допълнен на кадастралния план на с.Сапарево със заповед №17/05.03.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня,  третиращ:

- изменение на вътрешнорегулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За магазини“, кв.61 по плана на с.Сапарево и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ – „За озеленяване“, кв.61 по плана на с.Сапарево, като се образува нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І, кв.61 по плана на с.Сапарево, включващ:

- 56 кв.м. . – частна общинска собственост от общо 159 кв.м. ЧОС, представляващи 56/368 ид.ч. от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І, кв.61 по плана на с.Сапарево;

- 312 кв.м. от поземлен имот с пл.№2795, кв.61 по плана на с.Сапарево.

          Отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І за пл.№2795, с площ 368 кв.м., с възложители Община Сапарева баня и Светла Василева Сотирова.