Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Решения и Протокол №28 / 27.01.2022г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание:  чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.27, ал.3 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 429

 

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сапарева баня за 2022 година.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 430

 

           Общински съвет - Община Сапарева баня приема ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад за юридически лица и еднолични търговци:

       

КАТЕГОРИЯ / СОРТИМЕНТ

ЦЕНА ЗА 1 ПЛЪТЕН КУБ.М /БЕЗ ДДС/

 I. ИГЛОЛИСТНИ

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ НАД 50 СМ.

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

ЕЛА - Іа КЛАС

130,00 лв.

СМЪРЧ - Іа КЛАС

130,00 лв.

БЯЛ БОР- Іа КЛАС

120,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - Іа КЛАС

110,00 лв.

БЯЛА МУРА - Іа КЛАС

130,00 лв.

ДРУГИ - Іа КЛАС

120,00 лв. 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 30 ДО 49 СМ. 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

ЕЛА - І КЛАС

125,00лв.

СМЪРЧ - І КЛАС

 125,00 лв.

БЯЛ БОР- І КЛАС

115,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - І КЛАС

105,00 лв.

БЯЛА МУРА - І КЛАС

125,00 лв.

 ДРУГИ – І КЛАС

110.00 лв. 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 18 ДО 29 СМ. 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

ЕЛА – ІІ КЛАС

110,00 лв.

СМЪРЧ – ІІ КЛАС

110,00 лв.

БЯЛ БОР- ІІ КЛАС

95,00 лв.

ЧЕРЕН БОР – ІІ КЛАС

80,00 лв.

БЯЛА МУРА – ІІ КЛАС

110,00 лв.

 ДРУГИ – ІІ КЛАС

95.00 лв. 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 15 ДО17 СМ. 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

ЕЛА – ІІІ КЛАС

70,00 лв.

СМЪРЧ – ІІІ КЛАС

70,00 лв.

БЯЛ БОР- ІІІ КЛАС

70,00 лв.

ЧЕРЕН БОР – ІІІ КЛАС

65,00 лв.

БЯЛА МУРА – ІІІ КЛАС

70,00 лв.

 ДРУГИ – ІІІ КЛАС

68.00 лв.

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА - ІV и V КЛАС

ЕЛА - ІV и V КЛАС

64,00 лв.

СМЪРЧ - ІV и V КЛАС

64,00 лв.

БЯЛ БОР-ІV и V КЛАС

64,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - ІV и V КЛАС

60,00 лв.

БЯЛА МУРА - ІV и V КЛАС

64,00 лв.

ОБЛИ ГРЕДИ - ела, см, бб /ОТ 11 ДО 14 СМ./ ІV КЛАС

65.00 лв. 

 ДРУГИ – ІV КЛАС и V КЛАС

60.00 лв. 

 ТЕХН. ДЪРВЕСИНА - СРЕДНА

50.00 лв. /пл. куб.м.

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

VІ КЛАС - ОТ 3 ДО 7 СМ

55.00 лв. 

 Ритловици

55,00 лв.

Техн. дървесина - дребна

48.00 лв. /пл. куб.м.

 

 

ОЗМ иглолистни

Смърч, ела, бял бор, Бяла мура

80,00 лв.

Други иглолистни

70,00 лв.

 

 

дърва иглолистни

45,00 лв./пл. куб.м.

 технологична дървесина - дърва

47,00 лв./пл. куб.м.

Вършина иглолистни

25,00 лв./пл. куб.м.

 

 II. ШИРОКОЛИСТНИ 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ НАД 50 СМ. 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

БУК - Іа КЛАС

115,00 лв.

ДЪБ - Іа КЛАС

115,00 лв.

ТОПОЛА - Іа КЛАС

85,00 лв

 ДРУГИ – Іа КЛАС

95,00 лв

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ от 30 до 49 СМ.

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

БУК - І КЛАС

110,00 лв.

ДЪБ - І КЛАС

110,00 лв.

ТОПОЛА - І КЛАС

80,00 лв

ДРУГИ – І КЛАС

85.00 лв.

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 18 ДО 29 СМ.

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

БУК - ІІ КЛАС

105,00 лв.

ДЪБ - ІІ КЛАС

105,00 лв.

ТОПОЛА - ІІ КЛАС

70,00 лв.

ЛИПА - ІІ КЛАС

80,00 лв.

 ДРУГИ – ІІ КЛАС

80.00 лв.

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 15 ДО17 СМ.

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

БУК – ІІІ КЛАС

80,00 лв.

ДЪБ – ІІІ КЛАС

80,00 лв.

ТОПОЛА – ІІІ КЛАС

55,00 лв.

ДРУГИ – ІІІ КЛАС

60.00 лв.

технологична дървесина-средна:

бук

80,00 лв

дъб

80,00 лв.

топола, трп, брз.

55,00 лв.

Други технологична средна

65.00 лв.

 

 

Дребна шир. строителна дървесина:

75.00 лв.

технологична дървесина твърди шир.

77.00 лв/пл. куб.м.

технологична дървесина меки шир.

53.00 лв/пл. куб.м.

дърва широколистни:

твърди дърв. видове

75,00 лв./пл.куб.м.

меки дърв. видове

49,00 лв/пл.куб.м.

ОЗМ широколистни:

твърди шир.

80,00 лв.

меки шир.

55,00 лв.

 

 

Вършина широколистни

28.00 лв. /пл. куб.м.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 431

           Общински съвет - Община Сапарева баня приема началната тържна цена за продажба на стояща дървесина на корен за търговци регистрирани в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите в следния вид:   

     

КАТЕГОРИЯ / СОРТИМЕНТ

ЦЕНА ЗА 1 ПЛЪТЕН КУБ.М /БЕЗ ДДС/

 I. ИГЛОЛИСТНИ

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ НАД 50 СМ.

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

ЕЛА - Іа КЛАС

105,00 лв.

СМЪРЧ - Іа КЛАС

105,00 лв.

БЯЛ БОР- Іа КЛАС

96,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - Іа КЛАС

90,00 лв.

БЯЛА МУРА - Іа КЛАС

100,00 лв.

ДРУГИ - Іа КЛАС

95,00 лв. 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 30 ДО 49 СМ. 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

ЕЛА - І КЛАС

101,00лв.

СМЪРЧ - І КЛАС

 101,00 лв.

БЯЛ БОР- І КЛАС

90,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - І КЛАС

80,00 лв.

БЯЛА МУРА - І КЛАС

101,00 лв.

 ДРУГИ – І КЛАС

87.00 лв. 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 18 ДО 29 СМ. 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

ЕЛА – ІІ КЛАС

87,00 лв.

СМЪРЧ – ІІ КЛАС

87,00 лв.

БЯЛ БОР- ІІ КЛАС

77,00 лв.

ЧЕРЕН БОР – ІІ КЛАС

58,00 лв.

БЯЛА МУРА – ІІ КЛАС

85,00 лв.

 ДРУГИ – ІІ КЛАС

70.00 лв. 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 15 ДО17 СМ. 

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

ЕЛА – ІІІ КЛАС

45,00 лв.

СМЪРЧ – ІІІ КЛАС

45,00 лв.

БЯЛ БОР- ІІІ КЛАС

45,00 лв.

ЧЕРЕН БОР – ІІІ КЛАС

41,00 лв.

БЯЛА МУРА – ІІІ КЛАС

45,00 лв.

 ДРУГИ – ІІІ КЛАС

43.00 лв.

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА - ІV и V КЛАС

ЕЛА - ІV и V КЛАС

44,00 лв.

СМЪРЧ - ІV и V КЛАС

44,00 лв.

БЯЛ БОР-ІV и V КЛАС

44,00 лв.

ЧЕРЕН БОР - ІV и V КЛАС

40,00 лв.

БЯЛА МУРА - ІV и V КЛАС

44,00 лв.

ОБЛИ ГРЕДИ - ела, см, бб,  /ОТ 11 ДО14 СМ/ ІV КЛАС

45.00 лв. 

 ДРУГИ – ІV КЛАС и V КЛАС

40.00 лв. 

 ТЕХН. ДЪРВЕСИНА - СРЕДНА

30.00 лв. /пл. куб.м

ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

VІ КЛАС - ОТ 3 ДО 7 СМ

37.00 лв. 

 Ритловици

37,00 лв.

Техн. дървесина - дребна

28.00 лв. /пл. куб.м.

 

 

ОЗМ иглолистни

Смърч, ела, бял бор, Бяла мура

60,00 лв.

Други иглолистни

50,00 лв.

 

 

дърва иглолистни

24,00 лв./пл. куб.м.

 технологична дървесина - дърва

24,00 лв./пл. куб.м.

Вършина иглолистни

1,00 лв./пл. куб.м.

 

 II. ШИРОКОЛИСТНИ 

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ НАД 50 СМ. 

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

БУК - Іа КЛАС

95,00 лв.

ДЪБ - Іа КЛАС

95,00 лв.

ТОПОЛА - Іа КЛАС

60,00 лв

 ДРУГИ – Іа КЛАС

70,00 лв.

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ от 30 до 49 СМ.

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

БУК - І КЛАС

95,00 лв.

ДЪБ - І КЛАС

95,00 лв.

ТОПОЛА - І КЛАС

60,00 лв.

ДРУГИ – І КЛАС

65.00 лв.

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 18 ДО 29 СМ.

ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

БУК - ІІ КЛАС

85,00 лв.

ДЪБ - ІІ КЛАС

85,00 лв.

ТОПОЛА - ІІ КЛАС

50,00 лв.

ЛИПА - ІІ КЛАС

60,00 лв.

 ДРУГИ – ІІ КЛАС

60.00 лв.

ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ ОТ 15 ДО17 СМ.

СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА

БУК – ІІІ КЛАС

60,00 лв.

ДЪБ – ІІІ КЛАС

60,00 лв.

ТОПОЛА – ІІІ КЛАС

35,00 лв.

ДРУГИ – ІІІ КЛАС

40.00 лв.

технологична дървесина-средна:

бук

55,00 лв.

дъб

55,00 лв.

топола, трп, брз.

35,00 лв.

Други технологична средна

40.00 лв.

Дребна шир. строителна дървесина:

50.00 лв.

технологична дървесина- твърди шир.

52.00 лв./пл. куб.м.

технологична дървесина -меки шир.

28.00 лв./пл. куб.м.

дърва широколистни:

твърди дърв. видове

50,00 лв./пл.куб.м.

меки дърв. видове

24,00 лв./пл.куб.м.

ОЗМ широколистни:

твърди шир.

60,00 лв.

меки шир.

35,00 лв.

 

 

Вършина широколистни

1.00 лв. /пл. куб.м.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.49, ал.1, т.7 и чл. 49, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 432

 

           Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си физическите лица с постоянен адрес Община Сапарева баня, които не са търговци  за лична употреба, без право на продажба да закупуват остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване от Общинска горска територия по утвърден ценоразпис за физически лица по Решение № 75 от Протокол №9/28.04.2016 г.на Общинския съвет Сапарева баня, със следните количества в подотдел 163 „б“, както следва:

 

         подотдел 163 „б” с лежаща маса: дребна строителна дървесина: бял бор –1 куб.м, дърва: бял бор – 13,62 пл. куб.м, ела – 0,60 пл. куб.м;

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37о, ал.1, т.1 и т.2, ал.4  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 37и, ал.1, ал.3, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 98, ал.1, ал.4 и чл. 100, ал.9 от ППЗСПЗЗ

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 433

 

1. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо ползване по Приложение 1 – Списък на пасища, мери и ливади за общо ползване за 2022/2023 стопанска година;

 

2. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за индивидуално ползване по Приложение 2 – Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2022/2023 стопанска година;

 

3. Договорите за наем да бъдат сключвани за 5/пет/ стопански години, считано от 01.10.2022 година.

 

4. Общински съвет дава съгласие, останалите  свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем, чрез търг за срок от една стопанска година, в който се допускат до участие само собствениците на пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

5.Останалите след провеждане на търга по т.4 свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез търг за срок от една стопанска година на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред определен в ППЗСПЗЗ.

 

 6. Приема правила за ползване на мери пасища и ливади от Общински поземлен фонд на територията на община Сапарева баня за 2022/2023 стопанска година – Приложение 3.

 

 7. Приема годишен план за паша  за 2022/2023 стопанска година на община Сапарева баня – Приложение 4.

 

 8.Определя годишни наемни цени за ползване на мери, пасища и ливади, определени за индивидуално ползване за землищата на Община Сапарева баня за стопанската 2022/2023 година в размер на  9,00 лева за мери и пасища и 17,00 лева за ливади на декар.

 

 9. Общински съвет гр. Сапарева баня, възлага на Кмета на община Сапарева баня да  извърши всички необходими действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

 

10.Списъците одобрени с Решение на общински съвет Сапарева баня да се обявят в сградата  на община, Сапарева баня, кметствата в с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово и да се публикуват на интернет страницата на общината в срок до 01.03.2022 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОбС и чл.14, ал.1 и ал.8 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 434

 

 

  І. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от 10 години, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следните недвижими имоти – частна общинска собственост на поземлен  имот с идентификатор 65379.6.361 в местността „Семчин дере” по кадастралната карта на с.Сапарево, общ.Сапарева баня /АЧОС № 2565 / 19.03.2021 г./ с площ от 8,525 дка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Неизползвана нива, категория на земята: 8, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 000361, съседи: 65379.6.518; 65379.6.305; 65379.6.517; 65379.6.522; 65379.6.521; 65379.6.360; 65379.6.81; 65379.6.631;

 

ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  22,00 лв. / дка. годишно.

 

ІII. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 435

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 472/12.05.2009 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХVI, кв.5 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 2000 кв.м, при съседи: УПИ /парцел/ XV, кв.5; УПИ /парцел/ XVIII -за обществено обслужване, кв.5; УПИ /парцел/ ХVII-за обществено обслужване, кв.5, улица с осови точки 130-131-132-133-134 и УПИ /парцел/ XХ-за озеленяване, кв.5 чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за целият имот от 167 540 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България.

                     3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена за целия имот от 167 540 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 436

 

 1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост  /АЧОС № 472/12.05.2009 г./, представляващ урегулиран поземлен имот /парцел/ ХVII, кв.5 по плана на с.Паничище, общ.Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол № 29 / 17.10.2006 г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 2000 кв.м, при съседи: улица с осови точки 129-130-131, УПИ /парцел/ XVIII-за обществено обслужване, кв.5 и УПИ /парцел/ XVI-за обществено обслужване, кв.5, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

  2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за целият имот от 167 540 лв. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Надя Йорданова Великова, притежаващ Сертификат за оценителска правоспособност рег. № 100101621 от 14.12.2009 година на Камарата на независимите оценители в България.

                       3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена за целия имот от 167 540 лв. без ДДС за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

  4. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.18 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 437

 

 

            1.Общински съвет Сапарева баня именува следната улица от регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 128/22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, както следва:

 

         - улица с осови точки 277 – 263 - 264 – 265 по регулационния план на гр.Сапарева баня да се именува „Бяла мура".

 

 2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия за създаване на локализационна единица /улица/.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 134 ал. 2, т. 2 и т. 6 и чл.135, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/     

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 438

 

         1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изменен действащият Подробен  устройствен  план – План  за  регулация в обхват  улица с осови  точки 363-39-359 по плана на гр. Сапарева баня по искане на Стоил Георгиев Гювийски, Десислава Георгиева Гювийска, Калина Фердова Гювийска, Здравка Асенова Туйова и Ася Асенова Николова, които желаят изменение на ПУП-ПР на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1313, кв. 17 по плана на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 363-39-359 по съществуващата имотна граница на поземлен имот пл. № 1313 по плана на гр. Сапарева баня и разделяне на УПИ ІV-1313, кв. 17 на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с проектни номера ІV-1313, XI – 1313, съгласно изготвено  предложение за изменение на ПУП – ПР.

 

2. Общински съвет - гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на Проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл.21,  ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Решение № I – 8, взето по Протокол № 7 от 14.12.2021 година на  Общински  експертен  съвет  по  устройство  на  територията при  Община Сапарева баня

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 439

 

ОДОБРЯВА Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границата на урбанизираната територия – „Сградно водопроводно отклонение за захранване с минерална вода на поземлени имоти с идентификатор № 65365.24.2, местност „Герено“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор № 65365.24.654, местност „Сиракова круша“ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня (образуван от поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.220 и 65365.24.12, местност „Сиракова круша“ по КК на гр.Сапарева баня), в следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори №№65365.24.3, 65365.24.19, 65365.24.622 и 65365.60.1 по кадастралната калта на гр.Сапарева баня, с Възложители „КА ПАРК“ ООД и „ТОМО СТРОЙ“ ЕООД

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 14, ал.3 от  Правилника за организация и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация и във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

 

РЕШЕНИЕ 440

 

 

         Общински съвет – Сапарева баня  приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.юли 2021г. до м.декември 2021 г. вкл.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 28/27.01.2022г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.9, ал.2, чл. 110, ал.1, т.3, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.124б и чл.125 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.3 от ЗОЗЗ

 

Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ 441

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния  териториален обхват - поземлен имот с идентификатор № 65365.32.58, местност “Герено”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София.

2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.58, местност “Герено”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ разделяне на ПИ 65365.32.58 и установяване на жилищна устройствена зона с малка височина – Жм, с цел изграждане на „две жилищни сгради“, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

- Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава заявителят да изработи за своя сметка проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата и при спазване изискванията на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласуват проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  застрояване /ПЗ/ със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ, преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението да се разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както  и на други подходящи места в съответната територия - предмет  на плана, и  да се публикува  на  интернет  страницата на общината и в един местен вестник.

            7. Екземпляр от решението да се връчи на заявителите след заплащане на такса 70 лева, съгласно чл.55, т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8. Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3 от решението не подлежат на оспорване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инж. Васил Маргин

Прикачени файлове

Протокол 28 (1.15 MB)