Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 27.01.2022г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

ПОКАНА

 

         С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение 826 на Министерски съвет от 25 ноември 2021г. обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г.; Решение №72 от 26 януари 2021 г.; Решение395 от 28 април 2021 г.; Решение426 от 26 май 2021 г.; Решение547 от 28 юли 2021 г.  и Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.01.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

  

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-6/  19.01.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Сапарева баня за 2022 година

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №Д -1/  14.02.2022г.                                                                                                             

    ОТНОСНО: Определяне на ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад за юридически лица и еднолични търговци.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №Д -2/ 14.02.2022г.                                                                                                            

      ОТНОСНО: Определяне на начална тръжна цена за продажба на стояща дървесина на корен за търговци регистрирани в публичния регистър по чл.241 от Закона за гори

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №Д -3/  14.02.2022г.                                                                                                            

     ОТНОСНО: Продажба на дървесина по утвърден ценоразпис за физически лица от Общинска горска територия  в отдел с остатъци от дървесина и вършина в сечища след тяхното освидетелстване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-4/  17.01.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Отдаване под наем на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2454-1/  19.01.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-30-2/  19.01.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-30-1/  19.01.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2481-1/  11.01.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Именуване на улица

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2260-1/  12.01.2022г

       ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на Проект за Подробен устройствен план- План за регулация в обхват улица с о.т. 363-39-359 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-1313, кв.17 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня

 2. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2215-5/  17.01.2022г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  - „Сградно водопроводно отклонение за захранване с минерална вода на  поземлени  имоти  с  идентификатор  №65365.24.2, местност „Геренои поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.24.654, местност „Сиракова круша по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня (образуван от поземлени имоти с индификатори №№65365.24.220 и 65365.24.12, м.”Сиракова круша” по КК на гр.Сапарева баня), в следния териториален обхват- поземлени имоти с индификатори №№65365.24.3, 65365.24.19, 65365.24.622 и 65365.60.1 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, с Възложители „КА ПАРК” ООД и „ТОМО СТРОЙ” ЕООД

 1. Докладна записка от инж.Васил МаргинПредседател на Общински съвет Сапарева баня с №Дз-313/  13.01.2022г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет- Сапарева баня и неговите комисии за периода от м.юли 2021г. до м.декември 2021г. вкл.

 1. Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 инж. Васил Маргин