Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-18/14.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изм

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-18/14.12.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР),  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-660, кв. 57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.228 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-661, кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.229 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-663, кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.227 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV-660, кв. 57 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-661, кв. 57 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-663, кв. 57 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

І.2.Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ), третиращ:

Запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-662,  кв.57 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.226 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня за „Хотел“, с възложител „ИНТЕРПОЛИС ТРАНС СБ“ ЕООД.