Технически услуги > ОбявленияПринтирай

О Б Я В Л Е Н И Е-Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ събщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед №ОА-ДС-11-1/16.11.2021 година на Областния управител на Област Кюстендил е разрешено изготвяне на проект за Подробен устройстве

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ събщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед  №ОА-ДС-11-1/16.11.2021 година на Областния управител на Област Кюстендил е разрешено изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), за изграждане на обект: „Фотоволтаична електроцентрала с индикативна мощност 100 MW“, разположена в поземлен имот с идентификатор 39339.134.144 и поземлен имот с идентификатор 39339.134.145 по КККР на с.Крайници, община Дупница, област Кюстендил и изграждане на присъединителни електропроводи 110 kv в териториалния обхват на землищата на с.Крайници, община Дупница, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня и с.Сапарево, община Сапарева баня и одобрено задание за проектиране в следния териториален обхват: