Технически услуги > ОбявленияПринтирай

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на и Спаска Иванова Айдарова, че със Заповед № РД-08-607/25.11.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен  Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХVI - „ За озеленяване“, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня, като от парцел ХХХVI - „ За озеленяване“, кв.74 да бъдат отделени нови два самостоятелни урегулирани поземлени имота,  както следва:

         - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХХХIV -„ За обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня по съществуващите имотни граници на поземлен имот с идентификатор №65365.601.1087 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

         - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LХХХV -„ За обществено обслужване, кв.74 по регулационния план на гр. Сапарева баня по съществуващите имотни граници на поземлен имот с идентификатор №65365.601.991 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

съгласно изготвеният ПУП – изменение на ПР, с възложител Община Сапарева баня, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.     

.

         Заповед № РД-08-607/25.11.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Кюстендил в 14 – дневен срок, считано от изтичане на 7 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.