Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД – 00 – 11 / 20.10.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Про

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД – 00 – 11 / 20.10.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ – 2251,кв.5 и  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  VІІ - 2247, кв.5 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 г.,  частично изменен със Заповед № 172 / 24.11.1994 г. и Заповед № 165  от 05.10.2001 г.  на Кмета на Община Сапарева баня,  третиращ както следва:

 

          1.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ - 2251, кв.5 по плана на с.Сапарево, община Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІI - 2247, кв.5 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня в съответствие със съществуващата имотна граница на поземлен имот  с пл.№ 2247.

 

            2. Разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ VІІ - 2247, кв.5 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 г.,  частично изменен със Заповед № 172 / 24.11.1994 г. и Заповед № 165  от 05.10.2001 г., на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с проектни номера VІІІ – 2247 и ІХ -  2247, с отреждане  „за жилищно строителство”, като транспортния достъп до новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 2247 се осъществява от улица –тупик,с широчина 4,60 м.

 

3 .Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.

 

II. Да се изработи Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхвата на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII – 2247, кв.5 по регулационния план на с.Сапарево, с изграждане на „Една жилищна сграда“.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/