НовиниПринтирай

Програма за управление на дейностите по управление на отпадъците

Програма за управление на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Сапарева баня се разработва на основание изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 29 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), според който програмите за управление на отпадъците са неразделна част от общинските програми за околна среда и се разработват, приемат и отчитат по реда на ЗООС.

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Сапарева баня е разработена за период от 5 години и при промяна на фактическите или нормативните условия ще бъде актуализирана и допълвана. Оценката на резултатите се извършва съгласно приетия план за действие.
Основна цел на Програмата за управление на дейностите по отпадъците е да се постигне екологосъобразно управление на отпадъците в община Сапарева баня.

Основни акценти в програмата са:
• подобряване системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване;
• участие в подържането и експлоатацията на Регионално депо за санитарно депониране на твърди битови отпадъци на територията на община Горна Малина;
• ефективен контрол върху фирмите осъществяващи дейностите по третиране на отпадъците
При изготвяне на ПУДО са ползвани:
• Ръководството за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците - утвърдено със Заповед № РД 167 от 24.03.2006 г. на Министъра на околната среда и водите;
• Закони и нормативни актове в областта на управление на отпадъците.

Законът за управление на отпадъците определя Общинския съвет, като орган по приемане на общинската програма за управление на отпадъците, а общинската администрация като отговорна за изпълнението й и за дейностите по управление на отпадъците на територията на общината.
Произтичащите от това задължения на общината са:
1. Осигуряване на съдове за битовите отпадъци - контейнери, кофи и др.;
2. Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3. Почистване на уличните платна, тротоарите, алеите, парковите площи и т.н., избор на площадка, изгражане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и строителни отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци;
4. Организиране и прилагане на система за разделно събиране на излезлите от употреба моторни превозни средства;
5. Организирането и прилагане на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак;
6. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създавенето на незаконни сметища;
7. Определяне на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;
8. Определяне на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии;
9. Кметът е длъжен да предприеме действия за определяне на нова площадка за изграждане на ново съоръжение за обезвреждане на отпадъците или организира съвместно с други общини обезвреждането на отпадъците на регионален принцип, две години преди изчерпване капацитета на действащото или след изтичането на срока на експлоатация на съотвентото съоръжение.

Тези задължения създават реални възможности за поставяне на ново начало на индустрия по отпадъците и изместване на акцента от управление на разходите по депониране на отпадъците към инвестиции в рециклирането на вторични суровини.


*Програмата е достъпна в прикачения файл