Технически услуги > ОбявленияПринтирай

О Б Я В Л Е Н И Е -План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №62520.20.40, местност „Киразлъко

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.09.2021 година Решение 378, взето по Протокол № 24 от 30.09.2021 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание, частично изменение на ОУП на Община Сапарева баня и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване /ПЗ/ по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор №62520.20.40, местност „Киразлъко”, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложинел Кирил Павлов Лондрев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/