Технически услуги > ОбявленияПринтирай

О Б Я В Л Е Н И Е-Заповед № РД – 08 – 459 / 08.09.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 55 от 1

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Ирена Мирчова Велинова, с адрес: гр.Дупница, ул.“Николаевска“ № 96че със Заповед № РД – 08 – 459 / 08.09.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 55 от 14.04.1997 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII - 2537, кв.99 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.910 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД – 14 – 10 – 169 от 29.07.2010 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил

2.Под № 53 от 08.09.2021 година е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж 61 от 08.09.2021 година за строеж: Търговски обект за хранителни стоки“ , находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII – 2537 „За обществено обслужване“, кв.99 по регулационния план на гр.Сапарева баня.

С Възложители Илиана Емилова Кралева и Николай Георгиев Кралев.

 

             Заповед № РД – 08 – 459/ 08.09.2021 година година на Кмета на Община Сапарева баня и Разрешение за строеж 53 от 08.09.2021 година подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.