Технически услуги > ОбявленияПринтирай

О Б Я В Л Е Н И Е Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Симеон Стоилов Кацарски и Младен Йорданов Мантарков, че със Запо

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „АГКСП" при Общинска администрация гр.Сапарева баня на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обявява на Симеон Стоилов Кацарски  и Младен Йорданов Мантарковче със Заповед № РД – 08 – 406/ 04.08.2021 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване З), в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 53254.23.16 „За хотел“, местност „Прогоно“, по  Кадастралната карта на с.Овчарци, одобрена със Заповед № РД – 18 – 382 от 05.06.2019 година на Изпълнителния директор по геодезия, картогфафия и кадастър – София, одобрен със Заповед № РД – 08 - 397 от 12.09.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня, изменен със Заповед № РД – 08 – 95 от 15.03.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня, за който е извършено промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 5 / 04.09.2017 година, точка I.4, взето по Протокол № 504.09.2017 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил.

2.Под № 43 от 04.08.2021 година е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж  51 от 04.08.2021 година за строеж: Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел – 16 „За жилищно застрояване“, кв.37а по регулационния план на с.Овчарци.

 

Заповед № Заповед № РД – 08 – 406/ 04.08.2021 годинагодина на Кмета на Община Сапарева баня и Разрешение за строеж  51 от 04.08.2021 година подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Кюстендил в 14 дневен срок, считано от изтичане на 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Сапарева баня.