НовиниПринтирай

Среща по Проект Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня

Провеждане на първа среща на екипа за управление на проекта и сформиране на комитет за наблюдение на изпълнението на дейностите по проект: „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня"

Във връзка с изпълнението на проект с наименование: №5103020-36-679 „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня", одобрен за финансиране по Процедура № BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.", в последните три месеца община Сапарева баня стартира дейности по провеждане на малки обществени поръчки по реда на НВМОП за избор на изпълнители за услуги с предмет: «Консултантска услуга по организация и управление на проекта», «Екологична оценка» и «Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на община Сапарева баня».

В съответствие с проектното предложение, по реда на НВМОП (наредба за възлагане на малки обществени поръчки) е избран консултант - „Европроект" ЕООД, който ще съдейства за управлението на проекта. Фирмата ще управлява проекта като цяло и ще следи за правилното и своевременно изпълнение на дейностите по организация, координиране и юридическо обслужване на проекта. „Европроект" ЕООД има много добър опит в управлението на проекти, свързани с европейските програми.

Проектът има за цел постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Общината. Основните направления за работа по проекта са:
• Актуализиране и разширяване на информацията за състоянието и въздействията върху защитени природните местообитания и видове в Община Сапарева баня;
• Опазване и възстановяване на природни местообитания и видове, повлияни от инфраструктурни, туристически и устройствени дейности на територията на общината;
• Оценка и смекчаване на антропоганния натиск от развитието на туризма в общината върху природните екосистеми.

Проектът включва оценки и проучвания на състоянието на околната среда успоредно с капацитета за развитие на туризъм. Като резултат от проекта се предвижда и възстановяване на горски местообитания, изработване и поставяне на посетителска инфраструктура, работа с подрастващите, жителите на общината и посетителите на региона.

На 5 април 2012г. (четвъртък) предстои подписване на договори с определените за изпълнители - «МММ» ЕООД и «ДатаКонсепт България»АД - съответно за «Екологична оценка» и «Оценка и управление на туристическия капацитет». В същият ден ще се проведе начална среща на екипа за управление на проекта от 10.00 часа в залата на общинска администрация Сапарева баня, ет.3.

В ранния следобяд от 13.30 ч. в заседателната зала на общината ще се сформира и комитет за наблюдение, който има за задача да наблюдава от страна на община Сапарева баня правилното изпълнение на проекта и при необходимост да мобилизира ресурсите на общината за подпомагане на проектните дейности. Резултатите от двете срещи ще бъдат публикувани на сайта на общината.